Spørgsmål

Må spildevandsselskaberne gerne opkræve a conto betaling af afledning af vand fra statsveje?

Svar

Efter DANVAs vurdering må spildevandsselskaberne gerne opkræve a conto betaling for afledning af vand fra statsveje.

Uddybning

Vejdirektoratet har overfor en række spildevandsselskaber gjort gældende, at de ikke må betale statsligt vejbidrag a conto.

De har henvist til budgetvejledningens pkt. 2.2.13 som argument for, at Vejdirektoratet ikke skulle have adgang til at foretage forudbetalinger i form af a conto opkrævninger for det statslige vejbidrag.

Budgetvejledningen er udarbejdet af Finansministeriet, der ligesom Vejdirektoratet er en del af den danske stat. Budgetvejledningen har karakter af en intern instruks for staten, som ikke er juridisk bindende for spildevandsselskaber. Ligeledes har ordlyden af Budgetvejledningen pkt. 2.2.13, om at det ”bør … tilstræbes, at der ikke er væsentlige tidsmæssige forskydninger” mere karakter af en henstilling end et forbud.

Det er på denne baggrund DANVAs opfattelse, at Vejdirektoratet ikke er afskåret fra at betale a conto vejbidrag, som følge af Budgetvejledningens pkt. 2.2.13.

Det følger af betalingslovens § 3, stk. 2, at spildevandsselskaberne fastsætter de nærmere regler om betalingsordningen i en betalings-vedtægt. Det er således op til spildevandsselskaberne at afgøre hvilke betalingsvilkår, der skal gælde. Efter DANVAs vurdering gælder dette også betalingsvilkårene for vejbidrag, selvom disse ofte ikke skrives ind i betalingsvedtægten.

At der kan fastsættes vilkår om a conto betalinger for vandaflednings-bidraget, er omtalt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 11/1991, punkt 5.4 Årlige bidrag, side 97 - 98. Det er meget almindeligt, at spildevands-selskaber benytter sig af muligheden for at opkræve a conto betalinger for vandafledningsbidraget.

Vejdirektoratet ses ikke at have juridisk grundlag for at kunne bestemme betalingsvilkårene for det statslige vejbidrag (og i den forbindelse meddele, at vejbidraget fremover vil blive betalt bagudrettet). Det er derfor DANVAs vurdering, at spildevandsselskaberne fortsat har ret til at kræve a conto betalinger for det statslige vejbidrag.

For yderligere information kontakt:

Advokat Lasse Møller på tlf. nr.: 2913 1402, e-mail: lmo@danva.dk eller
Konsulent Jens Plesner på tlf. nr. 9793 3560, e-mail: jpl@danva.dk