Har du input til høringssvar?

Skatteforvaltningen har for nylig udsendt høring af det længe ventede styresignal (genoptagelsescirkulære) vedrørende opgørelsen af det skattemæssige afskrivnings-grundlag for vandselskaber. Styresignalet har til formål at informere om den praksis-ændring, der sker hos Skatte-styrelsen på baggrund af de to højesteretsdomme, som underkendte styrelsens tidligere praksis for den skattemæssige værdiansættelse af vandselskaberne.

Overordnet set forholder styresignalet sig ganske overordnet til de vigtigste spørgsmål, som helt naturligt opstår i kølvandet på højesterets domme. Eksempelvis korrektioner til POLKA i forhold til tidspunktet for indtrædelse til skattepligt, omkostningsgodtgørelse, selvangivelses-omvalg, reaktionsfrister mm.

Danske Vandværker og DANVA udarbejder på vegne af branchen et høringssvar. Vi modtager også gerne input fra medlemskredsen vedrørende konkrete problemstillinger. Bemærkninger til hørings-materialet kan sendes til jj@danva.dk senest onsdag d. 22 maj.

Høringsmaterialet kan findes her.

På baggrund af det endelige styresignal, vil der blive udarbejdet en version 2 af den tidligere udsendte medlemsvejledning om konsekvenserne og håndteringen af skattesagen.

Frist forlænges

Selskaber, som ikke tidligere har påklaget den skattemæssige værdi hos Skattestyrelsen, har som udgangspunkt 6 måneder fra Højesterets dom til at anmode om at få genoptaget deres sag om skattemæssige værdi-ansættelse jf. den ændrede praksis. Denne frist udløb derfor som udgangspunkt den 8. maj 2019.

Skattestyrelsen har dog via mail den 29. april informeret DANVA om, at der ikke er tvivl om, at der kommer en ny genoptagelsesfrist for samtlige selskaber. Ifølge det udsendte høringsmaterialet vil denne nye frist være 6 måneder fra offentliggørelsen af det endelige styresignal.

Yderligere information

Kontakt Johannes Jönsson på telefon 8793 3574 eller jj@danva.dk