DANVA samarbejder med Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme.

  • Hvordan kan forsyningssektoren samarbejde om at løse udfordringerne med grundvandet og samtidig udnytte grundvand til energiformål?
  • Hvornår kan drikkevandsressourcen også udnyttes til varmeproduktion og bidrage til Fjernvarmens grønne omstilling?
  • Kan man udnytte vandressourcen 2 gange til glæde for borgere, miljøet og forsyningssektoren?

Det ønsker vi at se nærmere på, og derfor har DANVA i samarbejde med bl.a. Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme søgt om tilskud til projektet ”SYNERGIER – bedre miljø med vand til varme” hos Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Projektet har til formål at få skabt overblik over samarbejdsområder, der kan være imellem vandselskaberne og fjernvarme selskaberne vedr. anvendelse af grundvand og drikkevand til varmeproduktion. Projektet er opdelt i 3 faser.

Fase 1:

Udarbejdelse af en drejebog med et fælles idekatalog, som bl.a. tydeliggør fordele ved:

  • Planlægning og sammentænkning af nuværende og kommende afværgeanlæg ift. udnyttelse af det oppumpede grundvand til energiformål, hvorved der opnås en bedre driftsøkonomi på afværgeanlægget samtidig med, at der produceres bæredygtig energi til køle-/opvarmningsformål.
  • Udnyttelse af forurenede drikkevandsboringer til energiformål frem for at sløjfe dem, idet langtidspumpning af grundvandsmagasinet på sigt vil medføre, at magasinet renpumpes og boringen på ny kan anvendes til drikkevandsformål.
  • Etablering af lokale permanente grundvandssænkninger, således stigende grundvand håndteres til fordel for lokale beboere samt for udnyttelse af det oppumpede grundvand til energiformål.
  • Muligheder for at kunne bruge ressourcen 2 gange f.eks. ved etablering af anlæg, der kan trække varme ud af færdigbehandlet vand inden det pumpes ud til forbrugerne. Det kan være inden afgang fra værket, i værkets rentvandstanke eller ved vandtårne. Udover at kunne få en varmeproduktion – vil temperaturen i det udpumpede vand sænkes, hvilket er ønsket hos flere drikkevandsselskaber.

Bred screening af mulige projekter baseret på workshops med vandselskaber og fjernvarmeselskaber.
Screeningen skal bidrage med input til drejebogen samt finde de 2 projekter, der går videre til næste faser. Der er allerede 8 selskaber, der har tilkendegivet deres interesse for at deltage i projektet, og de er nævnt i ansøgningen. Hvis projektet går igennem, vil vi meget gerne have flere deltagende selskaber.

Fase 2 og 3:

På baggrund af den indledende screening udvælges 2 projekter, som vil blive gennemarbejdet mht. teknik, tilladelser, miljøpåvirkning, fordele og ulemper samt selvfølgelig energiproduktion og økonomi. Slutproduktet bliver et gennemarbejdet ”beslutningsgrundlag” for de deltagende selskaber. Det forventes, at de udvalgte projekter vil have fokus på anvendelse af ”lukkede” boringer med henblik på varmeproduktion.

Hvis MUDP vælger at give midler til projektet, forventer vi, at projektet går i gang i slutningen af året.

Yderligere information

Hvis du vil vide mere om ansøgningen, eller gerne vil deltage i screeningsfasen (hvis projektet går igennem) kan du kontakte Thomas Sørensen på ts@danva.dk eller tlf.: 8793 3565.