Energistyrelsen er i gang med en tarifanalyse for både vandforsynings- og spildevandsområdet, der bl.a. skal afdække om tarifferne inden for to områder er gennemsigtige og kostægte.

Tarifanalysen forventes færdig primo 2020. Det er intensionen, at analysen afhængigt af dens resultater kan give anledning til ny lovgivning inden for vandforsyning og spildevand.

DANVA har lavet et notat, der giver et overblik over de væsentligste udfordringer med de gældende betalingsregler, vores overordnede bud på løsninger samt en række mere detaljerede forslag til, hvor reglerne med fordel kan ændres. Energistyrelsen har fået notatet.
Se notatet her.

DANVA vil nedsætte en projektgruppe af vandselskaber, der med afsæt i notatet skal arbejde videre med betalingsreglerne herunder identificere eventuelle yderligere ulemper og forslag til mulige forbedringer. Projektgruppen nedsættes, når det er tidsmæssigt passende i forhold til Energistyrelsens arbejde med tarifanalysen.

Hvis I gerne vil deltage i arbejdet eller i øvrigt har kommentarer, kan I henvende jer til Jens Plesner, tlf. nr. 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk