Her er en orientering om de nye krav til udtagning af prøver for Chlorothalonil-Amidsulfonsyre (CTA) samt DANVAs anbefalinger om prøvetagning mv.

Orientering og anbefalinger

Miljøstyrelsen har den 23. april meldt ud til kommunerne, at stoffet Chlorothalonil-Amidsulfonsyre (CTA) skal på den nationale liste over pesticider til regelmæssig kontrol af drikkevand og grundvand. Stoffet er tilføjet drikkevandsbekendtgørelsen primo maj 2019 med et krav om analyse i afgang vandværk og i boringer senest den 1. november 2019. Samtidig er der stillet krav til laboratorierne om, at der skal være en akkrediteret analyse klar 1. november 2019, og at analysemetoden indtil da skal være underlagt kvalitetskontrol.

Hvad er det for et stof?

Chlorothalonil-Amidsulfonsyre (CTA) er et nedbrydningsprodukt fra Chlorothalonil, der har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel i hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. I EU er det den 22. marts 2019 vedtaget, at stoffet ikke længere er godkendt, og anvendelsen skal derfor ophøre inden for maksimalt 18 måneder i lande, der har godkendt midler med stoffet.

Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser. Stoffet er ikke ansøgt inden for fristen efter biocidreglerne i EU, og de sidste lovlige biocid-anvendelser er ophørt i 2011.

Grænseværdi

Den sundhedsmæssige grænseværdi for CTA er sat til 0,01 ug/l, svarende til detektionsgrænsen i drikkevand. Den er sat så lavt, fordi der stadig mangler information om stoffet. Den meget lave sundhedsmæssige grænseværdi skyldes, at det på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes, at stoffet kan give skade på arveanlæggene, hvis man indtager det i drikkevandet. For at kunne udelukke, at stoffet er sundhedsfarligt, skal der laves flere undersøgelser.
Disse undersøgelser er sat i gang, og Miljøstyrelsen forventer resultatet i august 2019. Samtidig er der også igangsat undersøgelser af, om CTA kan fjernes ved kulfiltrering. Resultaterne er undervejs og forventes i løbet af kort tid.

Hvad forventes af vandselskaberne?

Der er et landsdækkende krav om analyser i afgang vandværk og i boringer senest 1. november 2019.
Derfor skal der foretages prøvetagning fra afgang vandværk og fra boringer hurtigst muligt i tæt dialog med de kommunale myndigheder. Hvis der er flaskehalsproblemer anbefales at prioritere analyser i afgang vandværk først. Det vil sige:

  • Step 1 Analyse i afgang vandværk(er). Prøven skal være repræsentativ for det vand, som sendes ud til forbrugerne. Det skal derfor naturligvis tages med i overvejelserne, hvilken drift vandkvaliteten er et udtryk for. 
  • Step 2 Analyse af samlevand på kildepladsniveau. Vandforsyninger med flere kildepladser og mange boringer pr. kildeplads, kan supplere analyserne i afgang vandværk med analyser på kildepladsniveau.
  • Step 3 Analyse på boringsniveau.

Dialog med laboratorierne

Alle danske laboratorier arbejder pt. på højtryk for at kunne levere en akkrediteret analyse inden den 1. november 2019. Uanset om akkrediteringen er på plads, så er kravene til detektionsgrænsen for analyse for CTA 0,01 ug/l og en usikkerhed på maks 0,03 ug/l samt en relativ usikkerhed på maks. 30 %.
En analyse, hvor detektionsgrænsen er højere, giver ingen værdi, da den sundhedsmæssige kravværdi pt. er 0,01 ug/l. Kan jeres eget laboratorie ikke overholde disse krav, bør sikres, at laboratoriet træffer aftale med en underleverandører, der kan levere den krævede analysekvalitet. Det kan blive nødvendigt at justere på usikkerheden, men detektionsgrænsen skal være mindre end eller lig med 0,01ug/l.

Gem prøverne, hvis det er muligt

CTA er fundet via Regionenes igangværende punktkildeundersøgelser. Undersøgelserne er endnu ikke afsluttet, og resultatet skal danne baggrund for tilpasning af boringskontrollen og GRUMO overvågningen. Da der endnu ikke er konkluderet endeligt på Regionernes igangværende punktkildeundersøgelser, anbefales at der udtages et prøvevolumen, som er tilstrækkeligt til senere at få vandet analyseret for andre pesticider.
Vi opfordrer derfor til, at der laves aftaler med laboratorierne om, at prøven gemmes udover de 4 uger, som ifølge REFLAB er en del af kvalitetskontrollen, hvis det er muligt.

Flaskehalsproblemer analyser
Ifølge DANVAs oplysninger fra laboratorierne, er det tvivlsomt om fristen for analyser pr. 1. november kan overholdes. Dette begrundes med logistik og kapacitet hos laboratorierne. Derfor anbefales, at prøverne bestilles, og at tidshorisonten for analysen meddeles den kommunale myndighed. Derudover anbefales som nævnt, at prioritere analyser fra afgang vandværk, naturligvis i tæt dialog med myndigheden.

Hvis I finder noget

Hvis analyserne viser, at der er CTA i vandet, tages straks kontakt til kommunen der, som drikkevandsmyndighed i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, skal vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige for at sikre forsyningen af drikkevand til kunderne. Samtidig skal vandselskaberne naturligvis vurdere, hvilke driftsmæssige tiltag der kan iværksættes. Derudover anbefales en dialog med laboratoriet for at sikre, at analysen ikke er fejlbehæftet.

Omkostningsdækning

Omkostninger som følge af ændringerne i bekendtgørelsen, er der ikke automatisk dækning for jf. den nuværende økonomiske regulering. Vandselskabet skal derfor ansøge om tillæg til den af Forsynings-sekretariatet fastsatte indtægtsramme. Omkostninger afholdt i 2019 skal der ansøges om tillæg til i forbindelse med indberetning til Forsynings-sekretariatet i marts-april 2020.

Baggrunden er, at ændringerne i drikkevandsbekendtgørelsen anses som et statslig fastsat mål, som giver ekstra krav til analyse og håndtering af drikkevandet i forhold til CTA. Dette ekstra krav har den konsekvens, at vandselskabet sandsynligvis vil opleve øgede omkostninger til håndtering af drikkevand, kontrolprøver og analyser m.m. Sådanne øgede omkostninger skal der søges om tillæg til jævnfør § 11, stk. 1 i ØR-bekendtgørelsen.

Kontakt DANVA

DANVA vil gerne høre fra jer om dette forløb og ikke mindst resultaterne af jeres analyser, når de foreligger. Samtidig er I meget velkomne til at kontakte os for nærmere information.

Læs mere

Orientering til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Miljøstyrelsens brev til kommuner og KL m.fl. om CTA 23. april 2019
Vandkvalitetsbekendtgørelsen 
Bekendtgørelse om miljøkrav til analyser 
Information om regionernes pesticid-analysepakker 
Regionernes parameterliste.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm, ds@danva.dk eller Claus Vangsgaard, cv@danva.dk