Den 8. november 2018 afsagde Højesteret dom vedr. den skattemæssige værdiansættelse af vandselskaber. Sagernes hjemvisning til fornyet behandling i kombination med Højesterets vurdering af, at POLKA-værdierne er retvisende som værdiansættelse var en stor sejr for de danske vandselskaber og -forbrugere.

Genoptagelse og styresignal

En af konsekvenserne af de to domme er, at Skattestyrelsen udarbejder og offentliggør et styresignal (genoptagelsescirkulære) om den ændrede praksis for værdiansættelse af aktiver i vandsektorens selskaber. Mod forventning lader dette styresignal vente på sig og retningslinjerne for selskabernes anmodning om genoptagelse af sagerne er således fortsat ukendte.

Selskaber, som ikke tidligere har påklaget den skattemæssige værdi hos Skattestyrelsen, har som udgangspunkt 6 måneder fra Højesterets dom til at anmode om at få genoptaget sin sag om skattemæssige værdi-ansættelse jf. den ændrede praksis. Denne frist udløber derfor som udgangspunkt den 8. maj 2019.

Skattestyrelsen har dog via mail den 29. april informeret DANVA om, at dette styresignal er undervejs, og at der ikke er tvivl om, at der kommer en ny genoptagelsesfrist for samtlige selskaber, som er omfattet af styre-signalet. Den nye frist vil formentlig være 6 måneder fra offentliggørelsen af det endelige dokument.

Skattestyrelsen har ligeledes oplyst, at styresignalet også omfatter de såkaldte henlagte sager, altså selskaber som ikke tidligere har fået ændret sin skattemæssige værdi, samt selskaber som ikke har klaget til Lands-skatteretten.

Tilbagebetaling af skat med renter

Når de skattemæssige åbningsbalancer korrigeres til POLKA-værdierne påvirker det mange års skattebetalinger. DANVA har baseret på tal fra Forsyningssekretariatet beregnet den forventede konsekvens for sektoren. Samlet set vil vandselskaberne modtage 1,1 mia. kr. i tilbagebetalt skat inkl. renter. For en del koncernforbundne selskaber vil en del af den tilbagebetalte skat ske i form af tilbagebetaling af sambeskatningsbidrag fra et eller flere af de øvrige selskaber i koncernen.

Yderligere information

Kontakt Johannes Jönsson på telefon 8793 2574 eller jj@danva.dk