Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de kommende økonomiske rammer mere end tredobles fra 0,87% i 2019 til 2,84% i 2020. Dette forventes at øge de generelle effektiviseringskrav til spildevandsselskaberne med ca. 100 mio. kr. årligt.

Den kraftige stigning skyldes primært konteringsændringer i Nationalregnskabet i perioden 2015-2017, men en kraftig stigning i produktiviteten for ”bygge og anlæg” i 2018 har også betydning. De kraftige stigninger i produktiviteten kommer til at ramme spildevandsselskaber med 2-årige indtægtsrammer. Disse selskaber kan forvente højere effektiviseringskrav i indtægtsrammerne for både 2020 og 2021. Da drikkevandsselskaberne fik indtægtsrammer og effektiviseringskrav for 2019 og 2020 sidste år, rammes de ikke af stigningen i denne omgang. Det samme er tilfældet for spildevandsselskaber med 4 årige indtægtsrammer.

Sådan fastsættes det generelle effektiviseringskrav

Det generelle effektiviseringskrav er et samlet krav til indtægtsrammen. Kravet udregnes som et fast krav på 2 % af driftsomkostningerne og et krav til anlægsomkostningerne, der er baseret på udviklingen i arbejdsproduktiviteten indenfor ”bygge og anlæg”, samt indenfor den markedsmæssige økonomi i alt. Da produktivitetstal indenfor især bygge og anlæg varierer meget fra år til år, bliver kravet til anlægsomkostningerne udregnet på baggrund af den gennemsnitlige udvikling i produktiviteten over en 5-årig periode. Stigningen i produktivitetsudviklingen i det fastsatte indeks fra 0,87% til 2,84% har altså alene betydning for den del af kravet, der udregnes på baggrund af det enkelte selskabs anlægsomkostninger. Deltagere i DANVA Benchmarking kan se det forventede generelle effektiviseringskrav for deres selskab på www.bessy.dk under fanen Downloads à Analyser à Generelle effektiviseringskrav 2020.

DANVA arbejder for ændringer

DANVA arbejder aktuelt på at få yderligere indsigt i beregningerne hos Danmarks Statistik, da vi er bekymrede for, om man retvisende kan bruge de opdaterede produktivitetstal til beregning af effektiviseringskrav, som det gøres i vandsektoren. Danmarks Statistik har for nyligt publiceret en kvalitetsvurdering af arbejdsproduktiviteten på brancheniveau, der konkluderer, at branchen ”bygge og anlæg” ikke er egnet til analyse af produktivitet. Dette er bekymrende, da dette indeks er et centralt element i det generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne.

DANVA arbejder herudover på at få synliggjort, at vandsektoren forventeligt får cirka 2 mia. kr. i effektiviseringskrav og korrektioner til indtægtsrammerne i perioden 2014-2020. Dette er langt mere end de politisk aftalte minimum 1,3 mia. kr. En af årsagerne til de høje krav, er den kraftige stigning i det generelle effektiviseringskrav.

DANVA har i en længere periode sat fokus på, at det generelle effektiviseringskrav er en direkte nedskæring og at vandselskaberne allerede er tvunget til at følge produktivitetsudviklingen i det omgivende samfund uden det generelle effektiviseringskrav. Der er således ingen begrundelse for at koble kravet til produktivitetsudviklingen. DANVA finder det således meget positivt, at der i forlængelse af den seneste politiske aftale om justering af de økonomiske rammer for vandsektoren, kommer en analyse af den måde, der stilles effektiviseringskrav på. DANVA vil følge dette arbejde tæt og håber det kan føre til, at effektiviseringskravene fremadrettet kan stilles på en mere hensigtsmæssig måde.

Ændring i opgørelsen

Nye oplysninger ved Danmarks Statistik har ført til, at nogle aktiviteter er flyttet fra andre brancher til ”bygge og anlæg”. Denne ændring af konteringen i Nationalregnskabet for 2015 og frem har ført til en stigning i produktiviteten. En yderligere årsag til stigningen indenfor bygge og anlæg er nye oplysninger om danske virksomheders aktiviteter i udlandet. Desuden har der været ændringer i produktivitetsudviklingen i Danmark for den markedsmæssige økonomi generelt.

Ovenstående ændringer er del af den normale arbejdsprocedure i Danmarks Statistik, men de resulterende ændringer er betydeligt større end normalt. Det er anden gang vandsektoren oplever markante ændringer i det generelle krav som følge af ændringer hos Danmarks Statistik. Ultimo 2016 besluttede Danmarks Statistik at ændre metode og de beregner nu arbejdsproduktiviteten som real bruttoværditilvækst pr. arbejdstime i stedet for bruttofaktorindkomst pr. arbejdstime. Sideløbende med denne metodeændring lavede de en revision af Nationalregnskabet tilbage til 1966. Denne ændring har været en del omtalt i pressen, da den ud over en markant stigning i produktiviteten har bevirket at væksten i BNP fra år 2012 til år 2015 er fordoblet. Disse to ændringer forårsagede dengang en stigning i produktiviteten i det anvendte indeks i 2010-2015 fra 0,91 % til 1,86 %. Du kan læse en tidligere nyhed om dette her.

Store generelle effektiviseringskrav

De mange ændringer og opdateringer hos Danmarks Statistik har ført til, at det generelle krav er blevet langt større end der var udsigt til ved vedtagelsen af Vandsektorlov II. Det generelle effektiviseringskrav stod allerede i indtægtsrammerne for 2019 for hovedparten af effektiviseringskravene til vandselskaberne. Blandt større danske vandselskaber stod det generelle krav for 72 % af det samlede effektiviseringskrav, mens de individuelle krav stod for 28 %.