DANVA har på det seneste modtaget flere henvendelser vedrørende øgede omkostninger som følge af bekendtgørelsesændringer i forhold til henholdsvis slamhåndtering og vandkvalitet (Drikkevandsbekendt-gørelsen). Disse forhold påvirker mange vandselskaber og DANVA har derfor arbejdet på at fastlægge praksis for tillæg til indtægtsrammerne for at gøre det nemt for vandselskaberne at håndtere disse ændringer.

DANVA har i samarbejde med to selskaber fået forhåndsgodkendt ansøgninger til øgede omkostninger til slamhåndtering, samt til øgede omkostninger til undersøgelse af ekstra parametre bl.a. Desphenyl-Chloridazon og ændret krav til kontrolprøver ved taphane mm.

Øgede omkostninger forbundet med ændringer i Drikkevandsbekendtgørelsen:

DANVA har i samarbejde med et vandselskab fået forhåndsgodkendt tillæg til øgede omkostninger som følge af ændringer i Drikkevands-bekendtgørelsen. Det er muligt at få tillæg til de øgede omkostninger grundet kravene i den ”nye” bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. DANVA har fået flere henvendelser omkring dette i forbindelse med implementering af blandt andet krav om prøver for Desphenyl-Chloridazon i ”drikkevandsbekendtgørelsen”. Vandselskabet har opnået forhåndsgodkendelse af tillæg til følgende øgede omkostninger: Undersøgelse af ekstra analyse parametre, prøvetagning ved forbrugers taphaner, nye boringer, udvidet vandbehandling og ansøgning om videregående vandbehandling.
Tillægget er søgt efter § 11 stk. 1 (mål) i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber.

Øgede omkostninger til håndtering af spildevandsslam som følge af bekendtgørelses-ændringer:

Mange spildevandsselskaber har oplevet øgede omkostninger i form af prisstigninger til håndtering af spildevandsslam som følge af nye regler for håndtering af biogødning udformet i bekendtgørelserne: "Affald til jordbrugsformålsbekendtgørelsen" samt "Husdyrdødningsbekendt-gørelsen". DANVA har i fællesskab med et selskab fået forhåndsgodkendt tillægget til øgede omkostninger efter §11 stk. 1 (mål) i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber. Spildevandsselskabet har opnået forhåndsgodkendelse af tillæg til prisstigninger som følge af følgende øgede omkostninger: Lageromkostninger, modtageromkost-ninger, transportomkostninger og spredningsomkostninger.

Få hjælp med ansøgningen

Er dit selskab interesseret i at ansøge om tillæg som følge af regel-ændringerne, så kontakt Niels Knudsen hos DANVA. Vi giver gerne råd om ansøgning. Vi kan også hjælpe med selve udarbejdelsen af en ansøgning, så dette ikke bliver en større opgave for hvert selskab. Da der er tale om statslige krav, kan vi lave en høj grad af standardisering. Det estimerede tidsforbrug til de to ovennævnte typeransøgninger forventes at udgøre tre timer a 800 kr./ time pr. ansøgning afhængigt af forholdet i det enkelte selskab. Selskabet skal i så tilfælde levere dokumentation for øgede omkostninger, mens DANVA står for udarbejdelsen af selve ansøgningen i dialog med selskabet.

DANVAs tillægsdatabase

Da tillæg er centralt for mange vandselskabers økonomi, har DANVA Benchmarking til inspiration lavet en oversigt over alle tillæg givet hidtil under de totaløkonomiske indtægtsrammer. Data er samlet i DANVAs tillægsdatabase, som for deltagere i DANVA Benchmarking kan findes på www.bessy.dk under fanen Downloads - Analyser.

Yderligere information:

Kontakt Niels Knudsen, Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk – også hvis du ønsker hjælp til ansøgning.

OBS!!

Vær særlig opmærksom på, at tillæg for omkostninger afholdt i 2018 skal søges i indberetningsperioden fra 1. marts til 15. april 2019 i Forsynings-sekretariatets indberetningsportal VANDDATA.