DANVA er uenig i Forsyningssekretariatets vejledning i forhold til genanbringelse af indtægter fra salg af større aktiver.

Forsyningssekretariatet udsendte i februar en 2019-udgave af sin indberetningsvejledning til de økonomiske rammer. Vejledningen omhandler den indberetning, som vandselskaberne skal foretage til Forsyningssekretariatet i perioden 1. marts til 15. april til brug for Forsyningssekretariatets fastsættelse af økonomiske rammer og udarbejdelse af statusmeddelelser.

Vejledningen er et godt initiativ og indeholder overordnet set en god beskrivelse af, hvilke data Forsyningssekretariatets efterspørger og dermed Forsyningssekretariatets udlægning af reglerne.
DANVA ser sig dog nødsaget til gøre sine medlemmer opmærksom på, at foreningen ikke mener, at Forsyningssekretariatets vejledning er retvisende i forhold til genanbringelse af indtægter ved salg af aktiver.

Forsyningssekretariatet skriver i sin vejledning under punkt 3.2.7, at indtægter fra et salg som hovedregel ikke kan genanbringes, når der er tale om infrastruktur som eksempelvis ledningsnet og vandværker. Dette begrundes med, at Forsyningssekretariatet mener, dette allerede er indregnet i vandselskabernes investeringstillæg i grundlaget for de økonomiske rammer.

DANVA er ikke enig heri og mener desuden ikke, at der er grundlag for den af Forsyningssekretariatet anlagte indskrænkning af anvendelsesområdet for § 25 stk. 3 i bekendtgørelsen om økonomiske rammer, fordi:

  • Fast ejendom er direkte anført i bestemmelsen som værende omfattet af denne. En fast ejendom forstås normalt juridisk som et grundstykke med eventuelle dertil hørende bygningsanlæg. Bestemmelsens ordlyd omfatter dermed vandværker og tilsvarende anlæg.

  • Energistyrelsens beskrivelser af ordningen nævner ikke, at infrastruktur, herunder vandværker, ikke er omfattet af ordningen. Energistyrelsen har derimod udtalt følgende om ordningen i september 2016: ”Forslaget er derfor en undtagelse, der gør, at vandselskaber kan generhverve et lignende aktiv uden at dette medfører, at salgsindtægter indregnes med det samme”. Ligesom Energistyrelsen i 2018 har beskrevet ordningen således: ”Bestemmelsen angiver, at hvis et selskab har indtægter fra slag af et større aktiv, kan vandselskabet vælge at genanbringe indtægten i et tilsvarende aktiv i stedet for, at indtægten modregnes i den økonomiske ramme.”

DANVA har i foreningens høringssvar på vejledningen gjort Forsyningssekretariatet opmærksom på, at vi ikke er enige i dets udlægning af bestemmelsen. Forsyningssekretariatet har imidlertid valgt at fastholde sin fortolkning.

Derfor har DANVA valgt at orientere sine medlemmer om problematikken med henblik på at give medlemmerne det bedst mulige beslutnings-grundlag i forhold til et eventuelt salg af aktiver og indberetning til Forsyningssekretariatet. I forlængelse heraf kan det oplyses, at vandselskabet som led i hovedvirksomheden kan sælge, udleje eller bortforpagte eventuel overkapacitet af bygninger, lokaler eller fast ejendom. Samt at Vandsektorloven ikke forpligter vandselskaber til at afskaffe en eksisterende overkapacitet, hvilket udtrykkeligt fremgår af Energistyrelsens vejledning om tilknyttede aktiviteter.

Yderligere information

Kontakt Hannah Scheel Andersen på telefon 8793 3562 eller e-mail hsa@danva.dk