COLOURBOX2257543.jpg

Forventer dit selskab et individuelt effektiviseringskrav for de kommende indtægtsrammer, så undersøg om du kan søge særlige forhold. Flere drikkevandsselskaber burde have gode muligheder.

Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarking, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold vil dette reducere omkostninger i benchmarking og dermed bliver et eventuelt individuelt krav lavere og mere retvisende.

En kortlægning af særlige forhold baseret på afgørelser for de økonomiske rammer 2017 og 2018 foretaget af DANVA viser, at flere drikkevandsselskaber burde have gode muligheder for at få godkendt særlige forhold i Forsyningssekretariatets benchmarking. DANVA finder flere områder, hvor nogle selskaber med stor sandsynlighed, kan få godkendt særlige forhold. Herudover har DANVA lavet en liste med godkendte og afviste særlige forhold fra afgørelserne for 2017 og 2018. Dette giver et hurtigt overblik over hvilke særlige forhold, som er søgt.

Faktaboks

Send din ansøgning inden de endelige afgørelser er modtaget

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets endelige afgørelse, som jævnfør Forsyningssekretariatet senest skal være selskaberne i hænde 15. oktober 2018, derfor skal drikkevandsselskaber søge inden denne deadline for at opnå særlige forhold i de kommende indtægtsrammer 2019 og 2020.

De beskrevne særlige forhold bygger på den tidligere OPEX-netvolumenmodel, såfremt den kommende model ændres kan de særlige forhold være inkluderet i modellen. DANVA finder det dog usandsynligt, at den kommende OPEX-netvolumemodel ændres signifikant. Derfor vil de beskrevne særlige forhold med stor sandsynlighed også være særlige forhold i den kommende benchmarking.

Blandt de 75 største danske drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde over 800.000 m3 havde 17 selskaber søgt om særlige forhold til de økonomiske rammer 2017 og 2018, hvor 28 særlige forhold blev godkendt, mens 5 særlige forhold blev afvist.

Tabel ny.png

Figur 1 viser andelen af særlige forholds andel af indtægtsrammen. Kilde: Opsummering af Forsyningssekretariatets afgørelser på økonomiske rammer for 2017 og 2018.

Diagrammet viser selskaber, som har fået godkendt særlige forhold, udregnet i procent af indtægtsrammen. Flere selskaber er i benchmarkingmodellen blevet kompenseret med væsentligt større beløb end de individuelle effektiviseringspotentialer, som de har fået stillet. Alle selskaber, som har ansøgt om særlige forhold, har fået godkendt mindst et særligt forhold.

Den udarbejdede liste med godkendte og afviste særlige forhold fra sidste års afgørelser, giver et overblik over hvilke særlige forhold der typisk opnås. Dette ark muliggør, at selskaber, som ikke har set på søgningen af særlige forhold, kan få inspiration hertil. Se HER.

Derudover er alle afgørelser om særlige forhold fra Forsyningssekretariatet indbygget, således at de selskaber, der ønsker at læse andres selskabers afgørelser inden udarbejdelse af egne kan gøre dette. Hele afgørelser kan findes i PDF på Forsyningssekretariatets hjemmeside.

Særlige forholds ”Top 4 ” for de økonomiske rammer 2017 og 2018

Indvinding af vand er et særlig forhold, som flere drikkevandsselskaber har fået godkendt i de økonomiske rammer for 2017 og 2018. Baseret på indberetningen i DANVA Benchmarking tyder meget på, at flere selskaber kan få særlige forhold for indvinding af vand. Forsyningssekretariatet har undersøgt den gennemsnitlige oppumpede vandmængde per boring i 2014 og opgjort denne til 81.000 m3. Selskaber oppumper væsentligt mindre m3 per boring kan altså søge særlige forhold for dette.

Tabel 3.png

Figur 2 viser den oppumpede vandmængde per boring for de 57 selskaber, som har indberettet oppumpet vandmængde samt antallet af vandindvindingsboringer til DANVA Benchmarking. Kilde: DANVA Benchmarking.

Overstående graf indikerer, at flere selskaber i de kommende økonomiske rammer kan få særlige forhold for indvinding af vand. Overstående er udelukkende DANVA Benchmarking deltagere, hvorfor der muligvis er flere som kan søge om dette særlige forhold. Særlige forhold for indvinding af vand kan søges for dem, som ligger væsentligt under de 81.000 m3.

Vandkvalitets analyser udover lovgivningen er et særligt forhold, som et par selskaber har søgt og fået godkendt. Det omhandler pålagte ekstra analyseprøver af kommunen pga. risiko for forurening. Denne risiko opstår når indvinding sker i bynære områder og ekstra analyseprøve for bl.a. phthalater og pensticider bliver foretaget.

 

Figur 3 viser De 30 selskaber med fleste mikrobiologiske prøver ift. Krav. Kilde: DANVA Benchmarking. 

Figur 3 viser De 30 selskaber med fleste mikrobiologiske prøver ift. Krav. Kilde: DANVA Benchmarking. Vandbeholder/tårn har nogle selskaber søgt om særlige forhold til. De 3 ud af 4 selskaber har gået godkendt det særlige forhold. Godkendelsen bliver begrundet forskelligt alt efter hvilket selskab, der er tale om. Et selskab får særlige forhold for vandtårn, da det ikke erstatter eksisterende rentvandstanke idet, at vandværket ligger op til 50 kilometer fra forsyningsområdet. To selskaber har fået særlige forhold for vandtårne, fordi de intet vandværk har. Derfor kompenseres de ikke for driftsomkostningerne til vedligeholdelse af vandtårnet under costdriveren Vandværk. Det sidste selskab for afvist særlige forhold for vandtårn, da de bruger våndtårnet som en metode til at opretholde tryk i distributionsnettet og dette kompenseres de for gennem costdriveren Vandværk samt Pumpestationer.

Pejleboringer er et særlig forhold som et par selskaber har søgt og har fået godkendt. Pejleboringer er et særlig forhold i de tilfælde, hvor dokumentationen af grundvandssænkningen er pålagt af kommunen, hvor driftsomkostningerne hertil er øgede. Geologiske forhold kan også være en årsag til pejleboringer der har givet særlige forhold, hvor dette har skabt meromkostninger.

DANVA Benchmarking

Deltagere i DANVA Benchmarking, der har indberettet data, hvor ansøgning om særlige forhold vil være oplagte, vil modtage en mere målrettet og uddybende mail herom.

Yderligere information

Kontakt Niels Knudsen Tlf.: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk