Forsyningernes brug af fjernaflæsningsmålere med henblik på indsamling af data til andet end afregning er lovligt – under visse forudsætninger. Dette er indholdet i Energistyrelsens og Justitsministeriets fortolkning af persondatabeskyttelsesforordningen. Der er således ikke behov for at indhente den enkelte forbrugers samtykke – eller kunne henvise til en konkret retsregel, der omtaler målertapning til drifts- og optimeringsformål.

Det er med glæde, at DANVA kan give viderebringe dette budskab fra Energistyrelsen, der offentliggjorde meldingen 26.01.2018 sammen med et længere juridisk notat.

Lovlig behandling af persondata – herunder målerdata -  kan ske med afsæt i forskellige situationer, se persondataforordningens artikel 6 stk. 1; samtykke, kontrakt, retlig forpligtigelse, samfundets interesse, legitim interesse m.m.

Ministerierne har vurderet, at en forsynings (eventuelle) hyppige dataindsamling via vandmåleren kan være baseret på en samfundsmæssige interesse og/eller en legitim interesse hos forsyningen, der vejer tungere end forbrugerens/den registreredes interesse. Det er dog helt centralt, at de grundlæggende principper til databehandling i artikel 5 er opfyldte; det vil sige kravene til et udtrykkelig angivet formål, nødvendighed i forhold til indsamlingen og opbevaring af data.

Det er forsyningen, der som dataansvarlig, i sidste ende skal vurdere, om der er hjemmel i de persondataretlige regler til at foretage den konkrete ”tapning” af målerne.

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på de gode grunde for hyppige dataindsamling, som brancheforeningerne har fremført over for myndighederne, og som evt. kan bruges i kommunikationen med forbrugerne, se side 2 i førnævnte notat fra Energistyrelsen.

Det er vigtigt, at bemærke forudsætningen om, at de generelle krav til databehandling i artikel 5 er opfyldte. Et vigtigt skridt i den forbindelse er, at forsyningen på sin hjemmeside har synliggjort sin privatlivspolitik, der angår indsamlingen af data med relation til den enkelte forbruger.

Se venligst skabelonen til en privatlivspolitik på DANVAs hjemmeside https://www.danva.dk/viden/persondata/persondatacuben/privatlivspolitik/

Nyhedsbrev fra Energistyrelsen

http://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/news/dansk-afklaring-om-fjernaflaesning-i-forhold-til-databeskyttelsesforordningen-291497

Energistyrelsens notat ”Dansk afklaring om fjernaflæsning i forhold til databeskyttelsesforordningen”

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forsyning/fjernaflaesning.pdf

Kontaktpersoner

Susanne Vangsgård, DANVA, sv@danva.dk