DANVA, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Dansk Energi har sendt et fælles brev til politikerne.

Til medlemmerne af Skatteudvalget

Den fremtidige håndtering af restancer til offentlige forsyninger

Kommunalt ejede forsyningerne skal på lige fod med andre forsyninger have frit valg i forhold til opkrævning og inddrivelse af restancer.

Fraværet af det frie valg er alene til fordel for de forbrugere, der undlader at betale forsyningernes regning. Dette sker i dag på bekostning af de betalende forbrugere, hvilket er svært at forsvare, da det udfordrer retsbevidstheden og retfærdighedsprincippet.

Forsyningerne bevilliger på denne måde ufrivilligt en gratis kassekredit. Det, mener forsyningerne, er uacceptabelt.

Løsningen er, at også de kommunalt ejede forsyninger skal kunne vælge den til hver en tid mest effektive inddrivelsesform. Der indføres på denne måde ligestilling mellem de offentlige og private forsyninger i forhold til omkostninger i opkrævningsfasen.

EFI´s afløser udgør i øvrigt et skræmmescenarie, og der opstilles ubegrundede bekymringer om forbrugernes retssikkerhed, se bilag.

Den konkrete løsning

Det er vores opfattelse, at løsningen skal angå dels opkrævningsfasen dels inddrivelsesfasen.

For så vidt angår opkrævningsfasen, bør der ske en omkostningsmæssig ligestilling mellem private og offentlige kreditorer, således at Rentelovens § 9a og § 9b samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger tilsvarende finder anvendelse for offentlige fordringer.

For så vidt angår inddrivelsesfasen, bør der gives offentlige kreditorer, eller udvalgte offentlige kreditorer, mulighed for – som et alternativ til inddrivelse via Gældsstyrelsen – at iværksætte retslig inkasso via overgivelse til fogedretten efter de herfor gældende regler i retsplejeloven.

Ovenstående løsning kræver reelt kun få ændringer i lovgivningen, idet der dels skal ske en ændring af Rentelovens § 1, stk. 2 vedrørende anvendelsesområdet for Rentelovens § 9 a og § 9 b, dels en ændring af Gældsinddrivelseslovens § 1, således, at der etableres en hjemmel til, at offentlige fordringshavere kan vælge retslig inkasso via overgivelse til fogedretten efter de herfor gældende regler i Retsplejeloven.

Status

De kommunalt ejede forsyninger er i dag underlagt begrænsninger i forhold til mulighederne for at opkræve restancer hos forbrugerne. Disse forsyninger kan ikke opkræve gebyr for egen inkasso, som de private forsyningsselskaber kan, og de kan ikke bruge fogedretten til inddrivelse som de private selskaber kan. Dette hænger sammen med, at de nævnte forsyninger i dag er forpligtede til at benytte sig af inddrivelse gennem Gældsstyrelsen.

Forpligtelsen til at bruge Gældsstyrelsen som inddrivelsesmyndighed har medført store tab for de offentlige forsyninger, tab der er på mere end 220 millioner. Et tab, der ofte vil det være udtryk for misbrug af reglerne, som de forbrugere, der overholder deres betalingsforpligtelser, kommer til at betale.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen, DANVA og Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme og Charlotte Fischer, Dansk Affaldsforening og Lars Aagaard, Dansk Energi.