Den 08.11.2018 fik vandsektoren anledning til at danse cha-cha-cha, nyde et velfyldt glas eller rende rundt med et stort smil på læberne; alt efter temperament. Anledningen var naturligvis 7:0 sejren i sagerne, der angik den skattemæssige værdisætning for Hjørring Vand og Hvidovre Vand.

Som de praktisk tænkende mennesker forsyningsfolk også er, lyder hurtigt spørgsmålet: ”… og hvad så?”.

Det er begrænset, hvor konkret DANVAs sekretariat kan være lige nu. Men vi arbejder på det!

DOG kan vi anbefale, at forsyninger, der har en endelig afgørelse i forhold til deres skatteretlige værdisætning, kontakter deres revisor for at drøfte situationen.

De første afklaringsmøder

DANVA, Danske Vandværker, advokaterne fra Kromann Reumert og rådgivere fra forskellige revisionshuse - der har fulgt og bidraget undervejs – mødtes en lille uge efter domsafsigelserne for at udveksle foreløbige vurderinger.

Vi forventer, at det primære fokus for Skatteministeriet er de to konkrete sager og den POLKA-baserede sagsbehandling, der skal ske. Denne tilgang vil få afsmittende betydning for andre vandselskaber – muligvis i form at et såkaldt ”styresignaler” (officiel udmelding af administrativ praksis). Vores plan er derfor at anmode ministeriet om et møde, hvor deltagerne er personer fra de to forsyninger, de relevante revisionshuse og foreningerne.

Derudover vil vi sammen med Danske Vandværker kontakte Landsskatteretten med henblik på at høre deres vurdering af det videre forløb. Ca. 50% af de klagesager, der er sat i bero hos Landsskatteretten, forventes med afsæt i dommene at kunne håndteres i dette regi. Den øvrige del vil sandsynligvis blive sendt tilbage til Skattestyrelsen/SKAT, da der er er nogle særskilte problemstillinger, som dommene ikke umiddelbart giver et svar på.

På lidt længere sigt er der også behov for, at de to foreninger drøfter situationen med Forsyningssekretariatet; hvorledes skal en tilbagebetaling fra Skatteministeriet håndteres i det reguleringsmæssige regnskab?

Foreningen FSR – danske revisorer har en særlig gruppe, der arbejder med forsyninger. Denne gruppe mødes også i den nære fremtid for at drøfte situationen – og behovet for information.

Udmeldinger

Der er ingen tvivl om, at der kommer udmeldinger fra forskellig hold – men der er behov for, at vi alle væbner os med tålmodighed lidt endnu.

Foreningerne vil snarest også komme med anvisninger – og i den forbindelse skal det nævnes, at DANVA trygt overlader det til revisions- og advokathusene at varetage den revisionsrelaterede og skatteretlige sparring.

Ekstraordinær genoptagelse af afgjorte skattesager

Såfremt et vandselskab allerede har en endelig afgørelse af deres skattemæssige værdisætning – og vandselskabet vurderer, at udfaldet af Højesteretsdommene (brug af POLKA) vil være i deres interesse, bør selskabet tage en snak med revisoren. I sådanne situationer er der nemlig 6 måneder til at få en ekstraordinær genoptagelse af en tidligere afgjort sag, da der er tale om en ændret praksis.