Højesteret kom i sidste uge med en ny dom om gæsteprincippet. I dommen fastslår Højesteret dels, at LER-loven ikke har tilsigtet at indskrænke eller ændre ledningsejers grundlæggende forpligtelser efter gæsteprincippet i vejloven, hvorfor den dagældende LER-lov ikke gør udtømmende op med ledningsejers forpligtelser til at give oplysninger om sin lednings placering til vejmyndigheden.

I forhold til gæsteprincippet fandt Højesteret at dette indebærer, at en ledningsejer er forpligtet til at oplyse om en mere præcis placering af sine ledninger end den der følger af den dagældende LER-lov, hvis det er nødvendigt for vejmyndigheden at have kendskab hertil (kan fx være til brug for stillingtagen til om omlægning af ledningen er nødvendig).  Højesteret fastslog herefter, at prøvegravninger med dette formål må anses som omfattet af gæsteprincippet efter den dagældende vejlov § 106 stk. 1.

Dommen må forventes at få betydning for DANVAs medlemmer i form af omkostninger til nødvendige lokaliseringer af ledninger i forbindelse med vejarbejder. Dommen vedrører alene forholdet mellem ledingsejer og vejmyndigheden/vejejeren. Derfor vil en anden graveaktør f.eks. en anden ledningsejer fortsat kun have krav på at modtage de ledningsoplysninger, der følger af LER-loven.

Dommen kan læses i sin helhed her.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.