Højesteret kom i sidste uge med en ny dom om gæsteprincippet. I dommen fastslår Højesteret dels, at LER-loven ikke har tilsigtet at indskrænke eller ændre ledningsejers grundlæggende forpligtelser efter gæsteprincippet i vejloven, hvorfor den dagældende LER-lov ikke gør udtømmende op med ledningsejers forpligtelser til at give oplysninger om sin lednings placering til vejmyndigheden.

I forhold til gæsteprincippet fandt Højesteret at dette indebærer, at en ledningsejer er forpligtet til at oplyse om en mere præcis placering af sine ledninger end den der følger af den dagældende LER-lov, hvis det er nødvendigt for vejmyndigheden at have kendskab hertil (kan fx være til brug for stillingtagen til om omlægning af ledningen er nødvendig).  Højesteret fastslog herefter, at prøvegravninger med dette formål må anses som omfattet af gæsteprincippet efter den dagældende vejlov § 106 stk. 1.

Dommen må forventes at få betydning for DANVAs medlemmer i form af omkostninger til nødvendige lokaliseringer af ledninger i forbindelse med vejarbejder. Dommen vedrører alene forholdet mellem ledingsejer og vejmyndigheden/vejejeren. Derfor vil en anden graveaktør f.eks. en anden ledningsejer fortsat kun have krav på at modtage de ledningsoplysninger, der følger af LER-loven.

Dommen kan læses i sin helhed her.