Afledt af regeringens forsyningsstrategi blev der i 2017 igangsat 2 store analyser, som kan få stor indflydelse på driften af et vandselskab:

 • Analyse af forsyningssikkerhed på vandområdet samt mulighed for at implementere mål i spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner. Analysen er udbudt af Miljøstyrelsen og udført af Rambøll management Consulting og Horten
 • Analyse af forrentning og investeringer i vandsektoren. Analysen er udbudt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og udført af Copenhagen Economics og NIRAS.

Analyse af forsyningssikkerhed og mulighed for implementering af mål i spildevandsplaner

Miljøstyrelsen offentliggjorde i fredag den 28. september 2018 Rambølls rapporter om forsyningssikkerhed og manual til anvendelse af skrift 31 samt Hortens rapport om implementering af mål i spildevands- og klimatilpasningsplaner.

Analysernes konklusioner er et udtryk for konsulenternes vurderinger, men rapporternes anbefalinger indgår i Miljøstyrelsens videre arbejde med at sikre en høj forsyningssikkerhed i en effektiv vandsektor.

Analysernes har fokus på:

Nuværende forsyningssikkerhedsniveau og forslag til forbedringer, som blandt andet omfatter:

 • Bedre og mere tilsyn
 • Udvidelse af performancebenchmarking
 • Øget krav vedr. ledelsessystemer
 • Forbedringer af databaserne Jupiter og PULS
 • Øget fokus på udledninger, revurdering af spildevandsafgiften og måling af overløb
 • Juridisk vurdering af anbefalinger

Forsyningssikkerhed ved en ændret fremtidig økonomisk regulering

 • Juridisk anbefaling af anbefalinger
 • Manual til anvendelse af Skrift 31 herunder optimale serviceniveauer for regnvand på terræn
 • Implementering af mål, hvor der fokuseres på, hvordan kommunerne kan sikre, at spildevandsselskaberne implementerer kommunalt fastsatte mål på spildevandsområdet

Rapporterne kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside her. 

Hvis I har spørgsmål til rapporterne er I velkommen til at kontakte Thomas Sørensen på 8793 3565 eller ts@danva.dk.

Videomøde Forsyningssikkerhed

DANVA tilbyder en kort gennemgang af rapporterne på et 1 times videomøde fredag d. 5. okt. kl. 9:30 til 10:30.

På mødet gennemgås rapporterne overordnet og det er muligt at stille spørgsmål samt få uddybet baggrunden for indholdet. Videomødet tilbydes alle DANVAs stemmeberettigede medlemmer og tilmelding sker ved at sende en mail med overskriften ”Videomøde Forsyningssikkerhed” til Thomas Sørensen på ts@danva.dk senest onsdag d. 3. okt. Alle tilmeldte deltagere for fremsendt videomødelink og yderligere information torsdag d. 4. oktober.

 

Analyse af forrentning og investeringer i vandsektoren

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet offentliggjorde tirsdag den ventede rapport om forrentning og investeringer i drikkevand- og spildevandssektoren. Analysen er foretaget for Ministeriet af Copenhagen Economics og Niras. DANVA har deltaget i en følgegruppe under analysens udarbejdelse.
Analysens primære formål har været at analysere de vandsektorlovomfattede selskabers rammer for investering og forrentning, som opfølgning på regeringens forsyningsstrategi.
Konklusionerne er udelukkende er et udtryk for konsulenternes vurdering, og hverken regeringen eller ministeriet dermed tager direkte ejerskab herfor. Det forventes dog, at analysen vil have indvirkning på det kommende lovarbejde i forbindelse med revidering af vandsektorloven.

Analysen har særlig fokus på blandt andet følgende emner:

 • Fremadskuende regulering
 • Plads til reinvesteringer i de økonomiske rammer
 • Forrentning af fremtidige investeringer
 • Øget fokus på kvalitetsparametre i den økonomiske regulering.

Rapporten kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside her.

Hvis I har spørgsmål til rapporterne er I velkommen til at kontakte Bertel Ifversen på 8793 3567 eller bi@danva.dk eller Johannes Jönnson på 87933574 eller jj@danva.dk.

Videomøde: Investeringsanalyse

DANVA tilbyder en kort gennemgang af rapporten på et 1 times videomøde fredag d. 5. okt. kl. 11:00 til 12:00. På mødet gennemgås rapporterne overordnet og det er muligt at stille spørgsmål samt få uddybet baggrunden for indholdet. Videomødet tilbydes alle DANVAs stemmeberettigede medlemmer og tilmelding sker ved at sende en mail med overskriften ”Videomøde Investeringsanalyse” til Thomas Sørensen på ts@danva.dk senest onsdag d. 3. okt. Alle tilmeldte deltagere for fremsendt videomødelink og yderligere information torsdag d. 4. oktober.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.