Hermed en kort opdatering på status for revisionen af inddrivelsesloven.

I forbindelse med lovgivningsarbejdet blev der i 2017 afholdt en møderække, hvor man diskuterede alternative procedurer og inddrivelse, herunder en mulighed for en større involvering af private aktører. Sidenhen har dette arbejde været utilfredsstillende langsomt.

Seneste melding fra Skatteministeriet er, at bl.a. DANVAs tanker og ønsker bliver præsenteret for forligskredsen i efteråret 2018. Det betyder, at en evt. ændring af inddrivelsesloven tidligst vil ske i foråret 2019.

Afskrivning af de grå fordringer mod kompensation

Som orienteret i en mail fra DANVA den 22. juni 2018, ønsker Skatteministeriet at reducere antallet af gamle fordringer. Embedsmænd i Skatteministeriet har just meddelt, at det fortsat er planen, at man vil udsende et tilbud om afkøb til forsyningerne i oktober 2018. Opgørelsestidspunktet for de enkelte fordringer vil være 08.09.2018. Det forlyder, at vandselskaberne vil få ca. 1 måned til at svare på tilbuddet.

On boarding af data

Skatteministeren og embedsmændene melder, at man følger tidsplanen for arbejdet med EFIs afløser.

I den forbindelse har Aalborg Forsyning og NK forsyning bidraget til et delprojektet i udviklingen af EFIs afløser, det såkaldte”on-boarding” projekt. De to vandselskaber har i den sammenhæng gjort rede for de særlige forhold, der gælder restancer til kommunale forsyninger. Navnet ”on-boarding” skyldes, at man fra ministeriets side ønsker, at EFIs afløser skal have de rette data tilført.
ICI (Implementeringscenter for Inddrivelse) under Skatteministeriet forventer, at de kommunalt ejede vandselskaber i den sammenhæng vil blive kontaktet i efteråret 2018.

I den forbindelse vil vi også gøre opmærksom på en informativ hjemmeside for fordringshavere – herunder kommunale forsyninger, der her kan finde talrige, konkrete oplysninger:
https://info.fordringshaverportal.skat.dk  

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.