DANVA biintervenerer sag til støtte for SK Spildevand, da sagen har stor betydning for vandselskabers praksis for opkrævning af det kommunale vejbidrag landet over.

SK Spildevand har i juli måned anlagt en retssag mod Slagelse Kommune for Næstved Byret, idet SK Spildevand og Slagelse Kommune er uenige om beregningsgrundlaget for det kommunale vejbidrag.

 Retten skal tage stilling til to forhold:

  1. Om det er anlægsomkostninger vedrørende alle typer af kloakledninger, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker mv., herunder ledninger og anlæg, der ikke afleder/behandler vejvand, som skal indgå i beregningsgrundlaget for vejbidraget.
  2. Om den andel af anlægsomkostningerne for det centrale renseanlæg, der vedrører behandling af vejvand, og anlægsomkostningerne for decentrale anlæg til rensning af regnvand skal indgå i beregningsgrundlaget for vejbidraget.

Sagen har stor relevans for vandsektoren, da dommen kan få betydning for vandselskabers praksis for opkrævning af det kommunale vejbidrag landet over. DANVA har derfor biintervenieret i sagen til støtte for SK Spildevand, der af samme årsag har anmodet byretten om at henvise sagen til Østre Landsret i første instans. Det er endnu ikke afklaret, om sagen behandles ved byretten eller landsretten.

Det forventes, at der afsiges dom i første instans inden sommeren 2019.

Hvis I har spørgsmål, kan I kontakte:

Konsulent Jens Plesner, tlf. nr.: 8793 3560, e-mail: jpl@danva.dk

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.