Forventer dit selskab et individuelt effektiviseringskrav for de kommende indtægtsrammer, så undersøg om du kan søge særlige forhold. Flere drikkevandsselskaber burde have gode muligheder.

Flere drikkevandsselskaber burde have gode muligheder for at få godkendt særlige forhold og derved få lavere og mere korrekte effektiviseringskrav.

DANVA har gennemlæst samtlige afgørelser på økonomisk rammer for 2017 og 2018 for drikkevandsselskaber over 800.000 m3 og herudfra opstillet en liste med ansøgte særlige forhold. 17 selskaber hare ansøgt om særlige forhold og opnået kompensation fra forholdsvis begrænsede beløb og op til 4,22 % af indtægtsrammen.

Hvad er særlig forhold?

Særlige forhold er muligheden for at få undtaget omkostninger fra TOTEX benchmarking, som modellen ikke tager højde for. Får man godkendt særlige forhold vil dette reducere omkostninger i benchmarking og dermed bliver et eventuelt individuelt krav lavere og mere retvisende.

En kortlægning foretaget af DANVA Benchmarking indikerer, at flere drikkevandsselskaber jævnfør seneste afgørelser på de økonomiske rammer for 2017 og 2018 vil kunne opnå særlige forhold, og dermed blive kompenseret for et givent beløb i benchmarkingmodellen. Dette vil eventuelt medføre, at et eventuelt individuelt effektiviseringskrav vil sænkes eller helt forsvinde.

En sammenligning af sidste års afgørelser og data indberettet på benchmarkingniveau tyder på, at flere selskaber vil kunne opnå særlige forhold på en eller flere parametre især indvinding af vand og vandkvalitets analyser udover lovgivningen samt vandbeholder/tårne.

Ud fra gennemgangen af godkendte særlige forhold vil vi henlede opmærksomheden på særligt 5 områder

  1. Begrænset oppumpet vandmængde per vandindvindingsboring
  2. Vandkvalitets analyser udover lovgivning
  3. Vandbeholder/tårne
  4. Pejleboringer
  5. Tilsætning af rent flaske ilt eller CO2 på vandværk

Den udarbejdede liste viser, at specielt tre emner har fået godkendt mange særlige forhold: Disse er Indvinding af vand, Vandkvalitets analyser udover lovgivning, Vandbeholder/tårne og Pejleboringer. Disse typer er beskrevet nedenfor, derudover er der udarbejdet en liste med godkendte og afviste særlige forhold fra sidste års afgørelser, dette giver et over-blik over hvilke særlige forhold der typisk opnås. Dette ark muliggør, at selskaber, der endnu ikke har søgt om særlig forhold kan få inspiration hertil. Se det HER.

add 1. Begrænset oppumpet vandmængde per vandindvindingsboring
Indvinding af vand eller antallet af vandindvindingsboringer kan søges som særlig forhold i de tilfælde, hvor et vandselskab får væsentligt mindre oppumpede vand i m3 pr. boring end det gennemsnitlige vandselskab. Forsyningssekretariatet har i en afgørelse for 2014 opgjort den gennemsnitlige oppumpede vandmængde til 81.000 m3. Et selskab kan altså søge særlige forhold til indvinding af vand hvis selskabets oppumpede vandmængde per boring ligger væsentligt under gennemsnittet. Det er illustreret på Figur 1. Det kan ses, at flere selskaber har gode muligheder for at få kompensation. Kompensationen afhænger af hvor stor afvigelsen er fra den gennemsnitlige oppumpede vandmængde.

Figur 1 viser den oppumpede vandmængde per boring for de 57 selskaber, som har indberettet oppumpet vandmængde samt antallet af vandindvindingsboringer til DANVA Benchmarking kilde: DANVA Benchmarking.

Såfremt et særligt forhold ønskes, vil det være oplagt at søge særlige forhold grundet væsentligt mindre oppumpede vand i m3 pr. boring ved under 75.000 m3 per boring.

add 2. Vandkvalitets analyser ud over lovgivning
Vandkvalitets analyser ud over lovgivning er et særligt forhold, som er blevet godkendt i de tilfælde, hvor det er kommunen, som har pålagt vandselskabet at foretaget ekstra analyse af vandet. Dette har primært foretaget på baggrund af en risiko for forurening i de pågældende vandselskaber, da der tidligere har været den salgs forurening, som de ekstra analyseprøver foretages på eller en høj risiko for forurening da vandindvindingen sker i bynære områder. Derudover er selskabets ledningsnet ikke er sektionsinddelt og en eventuelt forurening vil ramme hele ledningsnettet. Kommunen har derfor pålagt vandselskaberne at foretage de ekstra vandkvalitets analyser.

Figur 2 De 30 selskaber med fleste mikrobiologiske prøver ift. Krav. Kilde: DANVA Benchmarking

bessy.danva.dk i den interaktive rapport ”Vand i tal 2017” under fanen ”Prøver” kan selskabet finde deres egen placering på grafen.

add 3. Vandbeholder/tårne

Er i 3 ud af 4 ansøgninger blevet godkendt som særlige forhold. Godkendelsen bliver begrundet forskelligt alt efter hvilket selskab, der er tale om. Et selskab får særlige forhold for vandtårn, da det ikke erstatter eksisterende rentvandstanke idet, at vandværket ligger op til 50 kilometer fra forsyningsområdet. To selskaber har fået særlige forhold for vandtårne, fordi de intet vandværk har. Derfor kompenseres de ikke for driftsomkostningerne til vedligeholdelse af vandtårnet under costdriveren Vandværk. Det sidste selskab for afvist særlige forhold for vandtårn, da de bruger våndtårnet som en metode til at opretholde tryk i distributionsnettet og dette kompenseres de for gennem costdriveren Vandværk samt Pumpestationer.

add 4. Pejleboringer

Såfremt selskabet er underlagt at foretage pejleboringer ud over de normale indvindingsboringer for at dokumentere grundvandssænkning, har Forsyningssekretariatet anerkendt pejleboringer som særlige forhold grundet selskabets geologiske forhold samt krav om dokumentation af grundvandssænkning.

add 5. Tilsætning af rent flaske ilt, CO2 eller akdolit på vandværk

Er selskabet nødsaget til at tilsætte rent flaske ilt på vandværket, for at rense drikkevandet på vandværker, kan meromkostningerne hertil være særlige forhold. Dette er ligeledes senariet, hvis selskabet er nødsaget til at tilsætte CO2 på vandværket. Forsyningssekretariatet har anerkendt tilsætning af CO2 på vandværket som et særligt forhold, hvis det skyldes geologiske forhold.

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets endelige afgørelse, som jævnfør Forsyningssekretariatet senest skal være selskaberne i hænde 15. oktober 2018. Forsyningssekretariatets vejledning til ansøgning om særlige forhold kan findes HER: Kapitel 5 i Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking drikkevand.

 

Deadline for ansøgning om særlige forhold

Deadline for ansøgning om særlige forhold er selskabets endelige afgørelse, som jævnfør Forsyningssekretariatet senest skal være selskaberne i hænde 15. oktober 2018. Forsyningssekretariatets vejledning til ansøgning om særlige forhold kan findes HER: Kapitel 5 i Vejledning i indberetning til TOTEX-benchmarking drikkevand.

Udover tidligere ansøgte særlige forhold, er der også sandsynlighed for at få godkendt yderligere særlige forhold, dette kan være:

Omkostninger til grundvandsbeskyttelse

Omkostninger til erstatning til lodsejere, skovrejsning og dyrkningsrestriktioner som følge af grundvandsbeskyttelse er et særligt forhold da omkostninger til dette ikke indgår i omkostningsækvivalenter i OPEX-modellen.

Ø-Vandværker

Øgede omkostninger grundet særlige geografiske forhold, som ikke medtages i benchmarking-modellen som eksempelvis vandværker på øer eller lignede.

Chloridazon

Øgede omkostninger som følge af ekstra analyser for pesticider og nedbrydningsmidler, som følge af fund af eksempelvis Chloridazon. Det er afgørende at omkostninger ikke indgår i omkostningsækvivalenterne for OPEX-modellen, hvorfor omkostninger til eksempelvis analyser af pesticider, skal være i et omfang udover hvad der tidligere har været normen.

Inaktive boringer

Både inaktive afværge-, indvindings- og pejleboringer, indgår ikke i omkostningsækvivalenterne for OPEX-modellen, derfor bør omkostningerne til disse være særlige forhold.