Københavns Byrets dom om at bygherre skulle betale for detailkloakering ved omdannelse af erhvervsområde til boligområde er anket til Østre Landsret.

DANVA omtalte i medlemsnyt uge 27, at Københavns Byret gav HOFOR Spildevand og DANVA medhold i, at bygherre skulle betale for detailkloakering af et tilsluttet erhvervsområde, der omdannes til boligområde. Bygherre har anket dommen til Østre Landsret.

DANVA biintervenerer fortsat for HOFOR under sagens behandling ved landsretten. Pt. foreligger der ingen tidsplan for forløbet ved landsretten. Erfaringsmæssigt vil der formentligt gå mindst et år, før landsretten afsiger dom.

Sagen er af principiel karakter, og landsrettens dom vil få stor betydning for vandsektoren. 

Indtil vi har landsretsdommen, bør vandselskaberne overveje deres praksis for betaling af detailkloakering ved omdannelse af erhvervsområde til boligområde. I det følgende giver DANVA inspiration til sådanne overvejelser. DANVA understreger, at der alene er tale om inspiration. Det er op til det enkelte vandselskab at beslutte sig for, hvad selskabet vil gøre. I den forbindelse kan forskellige lokale forhold fra selskab til selskab have væsentlig betydning.

Vandselskaber med en praksis lignende HOFORs, hvor bygherre afholder omkostninger til detailkloakering, kan afvente landsrettens dom, da den foreliggende byretsdom støtter denne praksis.

Vandselskaber, der har en praksis gående på, at vandselskabet bekoster detailkloakeringen, bør overveje sin praksis i lyset af den afsagte byretsdom. Uanset at dommen er anket til landsretten, og der således ikke foreligger en endelig dom om spørgsmålet, vil byrettens dom kunne give anledning til at ændre praksis sådan, at den bringes i overensstemmelse med byrettens dom, ved at vandselskabet fremover stiller krav, om at bygherre bekoster detailkloakeringen.

I perioden, hvor ankesagen verserer, kan den ændrede praksis suppleres med, at vandselskabet i aftaler med de forskellige bygherrer tager højde for, at der ikke foreligger en endeligt afklaret retsstilling. Eksempelvis kan det aftales, at bygherre bekoster detailkloakingen under en klausul om, at vandselskabet efterfølgende dækker bygherres omkostninger, hvis landsretten til forskel fra byretten når frem til, at vandselskaber er forpligtede til at bekoste detailkloakeringen, når et tilsluttet erhvervsområde omdannes til boligområde.

Et vandselskab kan også vælge at fortsætte sin praksis i afventen af en endelig dom om spørgsmålet.  

Horten, der fører sagen på vegne af HOFOR Spildevand og DANVA, bringer en artikel om dommen, og hvordan vandselskaberne kan forholde sig efter dommen, i deres magasin Ret & Indsigt, der udkommer i starten af september.

DANVAs opsummering af byretsdommen fra uge 27 kan ses her

Selve byretsdommen kan ses her

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.