Den 1. juli trådte en ny udgave af bekendtgørelsen om de økonomiske rammer for vandselskaberne i kraft. Med udstedelsen af den nye bekendtgørelse implementeres nedenstående ændringer i reguleringen.

Væsentlighedskravet ved udvidelser er fjernet

Væsentlighedskravet i forhold til tillæg når der sker udvidelse af forsyningsområdet er fjernet. DANVA har rost ændringen, men problematiserede dog i sit høringssvar det praktiske problem med at dokumentere, at omkostninger følger af udvidelsen. Som følge heraf vil Forsyningssekretariatet udarbejde et vejledende notat om bestemmelsens dokumentationskrav.

Ny metode for beregning af periodevise driftsomkostninger

Behandling af periodevise driftsomkostninger har fået sin egen bestemmelse. Der er heri indsat en bestemmelse om, at Forsyningssekretariatet udarbejder en ny metode for indregning af periodevise driftsomkostninger. Branchen skal inddrages forud for fastsættelsen af metoden og DANVA har allerede i forbindelse med høringen fremsendt et notat med forhold, som bør indgå i den nye regulering.

Justeringer af den økonomiske ramme

Forsyningssekretariatets mulighed for at justere i den økonomiske ramme på grund af væsentlige ændringer i aktiviteter eller omkostninger har fået sin egen bestemmelse. Tidligere § 12 stk. 3, nu § 14. Bestemmelsen giver mulighed for justeringer af den økonomiske ramme i både opadgående og nedadgående retning.

Ingen ændring i kontrol med overholdelse af indtægtsramme

I bekendtgørelsens bestemmelser omkring kontrol med overholdelsen af indtægtsrammerne er der dels sket præciseringer af bekendtgørelsen, dels er der indført et nyt stykke vedrørende de situationer, hvor et vandselskab først modtager sin endelige ramme efter den 31. oktober i året inden den økonomiske ramme skal gælde. 

DANVA har i sit høringssvar problematiseret vandselskabernes mulighed for at opkræve differencer fra et tidligere år og opfordret til, at man sikrer selskabernes mulighed herfor direkte i bekendtgørelsen qua Konkurrenceankenævnets kendelse fra marts i år. Energistyrelsen har desværre ikke fundet anledning til efterkomme dette.

Færdiggørelsen af aktiviteter

Den oprindelige deadline, d. 15. april 2020, for at indberette færdiggørelsen af aktiviteter, igangsat inden 1. marts 2016, er bortfaldet.

Formålet er at sikre indregning af også de finansielle omkostninger, forbundet med projekterne, således at projekterne fuldt ud gennemføres på de vilkår, som de blev besluttet og igangsat under. Derudover er der indsat en dispensationsbestemmelse, som giver mulighed for at dispensere fra fristen for afslutning og ibrugtagning (den 31. december 2019) ved forsinkelser på grund af udefrakommende omstændigheder.

4-årige prislofter

Muligheden for at vælge 4-årige prislofter for de effektive selskaber gælder med ændringen for 2018-2021 for spildevandsforsyningsselskaber og 2019-2022 for vandforsyningsselskaber.

Indtægtsramme for fusionerede selskaber

Ved fusioner mellem vandselskaber, omfattet af vandsektorloven og vandselskaber, der ikke er omfattet af vandsektorloven, udarbejdes ikke længere en indtægtsramme for det ikke omfattede selskab, inden der udarbejdes en ramme for det fusionerede selskab. Fremadrettet udarbejdes alene en indtægtsramme for det fusionerede selskab. I fusionsbestemmelserne er også indført en mulighed for tillæg, hvis et vandselskab overgår fra ulønnet til lønnet arbejdskraft i forbindelse med en fusion.

Genanbringelse af indtægter

I forhold til genanbringelse af indtægter ved salg af aktiver i tilsvarende aktiver skal køb og salg fremadrettet ske inden for en periode på 4 år. Genanbringelsen kan forsat ske inden salget af aktivet inden for perioden.

DANVA har i sit høringssvar gjort opmærksom på behovet for, at indtægter blev defineret som nettoindtægter med henblik på at undgå en misforstået indskrænkning af bestemmelsen. Ligesom DANVA i høringssvaret efterlyste en dispensationsbestemmelse svarende til ændringen ift. igangsatte aktiviteter.

Desværre mente Energistyrelsen at dette lå ”uden for rammerne af de nuværende forslag til bekendtgørelsesændringer”, og at der ikke var behov for en dispensationsmulighed.  

Ændringer af regnskabsmæssige skøn

Endelig er kravet om redegørelse for ændringer af regnskabsmæssige skøn i forbindelse med regnskabsaflæggelsen er fjernet.

Derudover er der foretaget sproglige rettelser, ligesom der er fjernet bestemmelser som ikke længere er vurderet som aktuelle.

Den ny bekendtgørelse har nummer 938 af 28/06/2018.