Aftalen rummer opmuntrende perspektiver for vandselskaberne.

Aftalens karakter og indhold

29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier med undtagelse af mandaterne fra Færøerne og Grønland en energiaftale. Der er således tale om en meget bred aftale, som parterne er enige om gælder for perioden 2020-24.

Den 19 siders lange aftale kan hentes her.

Der er følgende elementer i aftalen (side 3):

  • Havvind i verdensklasse.
  • Vedvarende energi på markedsvilkår.
  • Lempelser af afgifter på el og omlægning af overskudsvarme.
  • Målrettet energispareindsats.
  • Modernisering af varmesektoren og håndtering af grundbeløbets ophør.
  • Styrket energi- og klimaforskning.
  • Danmark i front på eksport af grønne energiløsninger.
  • Et smart og fleksibelt energisystem.
  • Pulje til grøn transport.
  • Reserve til yderligere VE fra 2025.

Lovende elementer for vandselskaber

Reglerne på energiområdet er præget af stor kompleksitet og betydningen af den nu foreliggende aftale afhænger i høj grad af, hvordan aftalen vil blive omsat til lovgivning. Uanset dette er aftalen overordnet set godt nyt på vandselskaberne, fordi den stadfæster en bred politisk opbakning til nogle indsatser og mål, som afspejler tilsvarende indsatser og mål for vandselskaberne og som selskaberne allerede arbejder intenst med nu.

Blandt andet er der afsat finansiering til (side 2), at andelen af vedvarende energi bliver på 55 pct. i 2030 (regeringens tidligere målsætning var 50 pct.), anvendelsen af varmepumper udbredes mere og under bedre rammebetingelser (side 7 – 8) og der nedsættes en pulje på 240 mio. (nominelt) årligt over 20 år til udbygning med biogas og andre grønne gasser til opgradering, transport og industrielle processer (side 6 – 7). I forbindelse med biogas nævnes spildevand specifikt (side 7). De nævnte elementer fra aftalen harmonerer med spildevandsselskabernes igangværende udvikling med at gå fra at blive opfattet som aktører, der bortleder og renser spildevand til i højere grad at blive set som ressourcefabrikker.

Varmepumper har potentiale til både at være relevante for spildevandsselskaber og vandforsyningsselskaber afhængigt af, hvorledes aftalen udmøntes i lovgivningen. I spildevand i særdeleshed men også i det rene vand kan der være potentiale for indvinding af varme, da vand er et medium med en stor varmefylde. Aftalen nævner, at udbredelsen af varmepumper i varmesektoren blandt andet skal ske ved at nedsætte forskellige energiafgifter (side 8 og 10). DANVA vil i den forbindelse arbejde for, at politikerne ikke overser potentialerne ved varmepumper i vandsektoren.

Den meget høje danske elafgift er blandt de energiafgifter, man vil lette. Således vil elafgiften som følge af aftalen (side 8) i 2025 udgøre 77,4 øre/kWh (2018 priser).

Af andre interessante forhold nævner aftalen, at der er store potentialer i geotermiske ressourcer til at dække en betydelig del af Danmarks varmeforbrug (side 11 – 12). Desuden nævnes, at eksisterende værker, der producerer el fra biomasse og som ikke er afskrevede, fortsat vil kunne få støtte til elproduktion, når statsstøttegodkendelsen af den nuværende ordning udløber i april 2019 (side 7). Sidstnævnte har f.eks. betydning for renseanlæg, der har slamafbrænding og producerer el i den forbindelse.

Energiaftalen vidner om, at der er dynamik og politisk fokus på energiområdet, samt at vandselskabernes betydning må forventes at blive større. DANVA ser frem til det kommende arbejde og den kommende udvikling på området.

Hvis du/I har kommentarer, så kontakt:

Jens Plesner

T: 8793 3560

E: jpl@danva.dk