Bygherre skal betale for detailkloakering af et tilsluttet erhvervsområde, der omdannes til boligområde. Dermed giver Københavns Byret HOFOR og DANVA ret i en retsag i forbindelse med et byfornyelsesprojekt på Grønttorvet i Valby.

Københavns Byret afsagde d. 28. juni 2018 dom om, at en bygherre skal betale omkostningerne til detailkloakering af et byfornyelsesprojekt i Grønttorvet, Valby, hvor et erhvervsområde omdannes til et boligområde. DANVA biintervenerede i retssagen til fordel for spildevandsselskabet, HOFOR Spildevand, da sagen er af principiel karakter og har stor interesse og relevans for spildevandsselskaberne.

Dommen kan findes i sin fulde længde her.   

Retten lagde i den konkrete sag vægt på, at den oprindelige erhvervsejendom var tilsluttet kloak og at der var betalt tilslutningsbidrag. Derved har HOFOR Spildevand opfyldt sin forsyningspligt jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1 for ejendommen. At ejeren af den oprindelige ejendom så efterfølgende omdanner ejendommen med den følge, at der skal etableres et nyt spildevandsanlæg inden for den oprindelige ejendoms skelgrænser, fører ikke til at HOFOR Spildevand – inden overtagelsen af anlægget – får udvidet sin forsyningspligt. Specifikt lagde retten til grund, at betalingslovens § 6, stk. 1 om spildevandsselskabers overtagelse af et fællesprivat spildevandsanlæg ikke i den konkrete sag skaber en selvstændig forpligtelse til at HOFOR Spildevand betaler for et nyopført anlæg inde på ejendommen. Retten lagde i den forbindelse vægt på formålet med indførelsen af betalingsloven herunder ønsket om at skabe rimelige og ligelige økonomiske vilkår mellem ejerne af de private spildevandsanlæg indbyrdes og for deltagerne i spildevandsselskabet som helhed.

Det fremgår ligeledes af dommen, at både bygherre og HOFOR Spildevand er enige om, at der ikke opkræves supplerende tilslutningsbidrag, da der er betalt tilslutningsbidrag og retten henviser i den forbindelse til Kolding dommen fra 2013 (U 2013.1332 H). 

DANVA ved ikke på nuværende tidspunkt, om bygherre vil anke dommen til landsretten. Der er en ankefrist på 4 uger.

Horten, der procederede sagen på vegne af HOFOR Spildevand og DANVA, forventer at udarbejde uddybende materiale om dommens betydning, herunder for igangværende sager hos spildevandsselskaber uanset om dommen ankes eller ikke.

Hvis I har kommentarer, kan I kontakte:
Jens Plesner, E: jpl@danva.dk, T: 8793 3560