Der er trådt en ændring i drikkevandsbekendtgørelsen i kraft – analyseprogrammerne skal opdateres med to nye stoffer pr. 1. juli.

Sammenfattende medfører den nye bekendtgørelse følgende ændringer:  

  • Nye stoffer tilføjet – indgår i analyseprogrammerne pr. 1 juli
  • Indberetning af analyser med overskridelser præciseret
  • Underretning af forbrugerne fremover kun pr. hjemmeside.

Nye stoffer

Ændringen betyder, at to nye stoffer er tilføjet som obligatoriske. Det drejer sig om 1,2,4 triazol og Dimethylsulfamid(DMS). Stofferne skal indgå i den lovmæssige drikkevandskontrol i de førstkommende analyser, der udtages efter 1. juli 2018 som gruppe B parametre og i boringskontrollerne. Det er selskabernes ansvar at stofferne tilføjes.

Som noget nyt skal der ikke først foreligge en afgørelse fra myndigheden om ændring af analyseprogrammerne. Det betyder, at forsyningsselskaberne skal sikre, at stofferne indgår i de analysepakker, der udtages på taphanen hos forbrugeren og i de førstkommende boringskontroller.

Såfremt der hos jer ligger en afgørelse om, at alle pesticider og miljøfremmede stoffer udtages i afgang vandværk, bør I kontakte myndigheden for at sikre, at denne afgørelse også omfatter Dimtethylsulfamid og 1,2,4 Triazoler.

Bekendtgørelse om miljømålinger er tilsvarende opdateret med krav til målemetoder og –usikkerheder.

Læs mere om Dimethylsulfamid og 1,2,4 Triazoler her

Læs den sundhedsmæssige vurdering af Dimethylsulfamid her 

Underretningsforpligtigelse

Samtidig er det præciseret, at der stadig er en forpligtigelse for vandforsyningerne til at indberette akkrediterede prøver, der udtages for at kontrollere vandkvaliteten på vej mod forbrugeren efter bekendtgørelsens §7 stk 6.

Resultaterne skal indberettes til Jupiter, hvis drikkevandskravene er overskredet. Basalt set er det de prøver, som før var specifikt angivet i afgang vandværk, indgang ejendom eller f.eks. afgang beholderanlæg. Hvis den enkelte forsyningsvirksomhed har tilføjet andre akkrediterede prøver som led i egenkontrolprogrammet efter §7 stk 6, skal disse også indberettes. Forpligtigelsen er kun gældende, hvis der er overskridelser. Indberetning skal aftales med laboratoriet.

Fra bekendtgørelsen:

Underretningsforpligtigelse jf. §13 stk. 2:

Forpligtelsen til at underrette i overensstemmelse med stk. 1 finder ligeledes anvendelse i de tilfælde, hvor der foretages kontrolmålinger i forsyningsanlægget, jf. § 7, stk. 6, og resultatet af disse målinger viser en overskridelse af kvalitetskravene i bilag 1 a-d.

  • 7 stk 6 Kontrolprogrammer:

Kontrolprogrammet skal med henblik på at efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde fungerer effektivt, indeholde konkret angivne kontrolmålinger i forsyningsanlægget af vandets kemiske og mikrobiologiske kvalitet samt andre relevante tiltag, jf. bilag 4, punkt 1 a.

Forbrugerinformation

Information til forbrugerene om vandkvalitet skal fremover udelukkende være tilgængelig på forsyningernes hjemmeside. Der kan således ikke længere udelukkende benyttes muligheden for at informere forbrugeren om vandkvaliteten på tryk.

Se DANVAs høringssvar her