Ledningsejerregistret (LER) lancerer den 1. juli 2018 et samgravningsmodul, der skal gøre det lettere og mere overskueligt at koordinere gravearbejde i hele landet.

Pligten til at undersøge muligheden for samgravning før man søger gravetilladelse er knyttet til vejlovens bestemmelse om, at man har pligt til at undersøge muligheden for samgravning før man søger om gravetilladelse ved vejmyndigheden. Gravebekendtgørelsen udmønter den forundersøgelsespligt og peger på at man fra den 1. juli 2018 skal bruge samgravningsmodulet i LER og her skaffe dokumentation for at man har søgt andre aktører om samgravning.

For yderligere information henvises til LERs nyhedsside, søg efter nyheden ”Landsdækkende samgravningsmodul på vej”, dateret den 18. juni 2018.

Følg med på LERs hjemmeside, som vi forventer løbende opdateres med information om samgravningsmodulet og dets ibrugtagning.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.