Efter Folketingets behandling af lovforslag L126, har vi nu fået lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, se lov nr. 692 af 08.06.2018.

Loven skal gøre såkaldte ”offentlige organers” websteder og mobilapplikationer mere tilgængelige for brugere, idet de skal opfylde tilgængelighedskrav i opbygningen og driften af deres websteder og senere deres mobilapplikationer.

Som eksempel kan nævnes behovet for, at videoer tekstes af hensyn til døve og hørehæmmede, og at det skal være muligt at navigere på et websted uden brug af computermus, da dette kan være vanskeligt for brugere med visse fysiske handicaps.

Kommunalt ejede selskaber er omfattet – hvad med de forbrugerejede?

De kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger er omfattet af loven, da de i denne sammenhæng må anses som værende et offentlig organ, vurderer DANVA sekretariatet.

Til gengæld er det usikkert, om de forbrugerejede forsyninger er omfattet af begrebet offentligretligt organ. I et DANVAnotat ”Forsyningerne og ny lov om offentlige organers websteders tilgængelighed” vurderes det dog, at ”den omfattende offentligretlige regulering af bl.a. økonomien synes at pege i retning af, at der er så megen kontrol af de forbrugerejede forsyninger, at de også i nærværende sammenhæng anses som et offentligretligt organ – og dermed omfattet af lov nr. 692/2018”.

Aktuelt arbejdes der på at afklare dette spørgsmål i samarbejde med Danske Vandværker.

Konkrete krav kommer først i bekendtgørelse

Hvad vandselskaberne konkret skal gøre for, at websteder og mobilapplikationer møder lovgiverens krav om tilgængelighed, er på nuværende tidspunkt ikke bestemt. Ministeren for offentlig innovation får en bemyndigelse til at angive dette i bekendtgørelsesform på et senere tidspunkt. Der er dog ingen tvivl om, at styrelsen vil være kraftig inspireret af den internationale tilgængelighedsstandard WCAG, der siden 2008 har været gældende i Danmark, og ved EU direktivet nu gøres obligatorisk for alle offentlige myndigheder m.fl. i EU’s medlemslande.

Det skal bemærkes, at et offentligt organ kan vurdere, at overholdelse af krav om tilgængelighed vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde og dermed undlade at følge kravene.

Vigtige datoer

Der er forskellige vigtige datoer, som de berørte forsyninger bør være opmærksomme på: Den 23.09.2018 træder loven i kraft. Lancerer forsyningen en ny hjemmeside efter den 23.9.2018 skal det sikres, at hjemmesiden fra 23.09.2019 honorerer kravene i dels lovens dels den kommende bekendtgørelse. Har forsyningen en hjemmeside, der er lanceret før lovens ikrafttræden, finder reglerne først anvendelse fra 23.09.2020.

Endvidere skal forsyningens evt. mobilapplikationer honorere reglerne fra 23.06.2021.