Hvor meget vand fra landets markdræn ender på renseanlægget? Det skal et DANVA projekt være med til at finde et svar på.

Kære medlem

DANVA er netop nu ved at afslutte et udviklingsprojekt, hvor målet var at kvantificere tilledningerne fra markdræn til renseanlæggene i Danmark.

Envidan og Orbicon har været DANVAs rådgivere, og der er udviklet følgende: 

1. En opgørelse, der opsplitter det uvedkommende vand i flere fraktioner.

regnemaskine.jpg

2. Et GIS-analyse, der viser potentielle tilslutningspunkter for markdræn i forsyningsområdet samt et estimat over den årlige tilledning. 

GIs.jpg

3. Et biprodukt, der kan sige noget om, hvor meget drænvand, der tilledes regnvandssystemerne, og som der dermed bør tages højde for i forbindelse med bassindimensionering, hvis vandet ikke kan frakobles.

biprodukt.jpg

Ønsker I at opspore den del af uvedkommende vand, der kommer fra markdræn eller undersøge problematikken omkring uvedkommende vand nærmere, og komme tættere på nogle estimater for, hvilke besparelser der potentielt ligger i at finde og fjerne det uvedkommende vand kan I som DANVA medlemmer få resultater fra projektet i form af GIS-data og excel-ark.

Resultatet af undersøgelsen er, at omkring 50% af det uvedkommende vand potentielt kan stamme fra markdræn. Det skal dog bemærkes, at der er relativ store usikkerheder.

Hvis selskaberne tager udgangspunkt i det udarbejdede materiale og kvalificerer dette, vil der kunne opnås større sikkerhed på resultaterne. DANVA undersøger derfor muligheden for løbende at indsamle kvalificeret materiale og forbedre det nationale overblik.

Brug materialet internt

I forbindelse med afvikling af konferencen d. 12. april 2018 blev begrebet ”passivitet” nævnt. Selskaberne bør være opmærksom på, hvordan der kommunikeres omkring arbejdet med fjernelse af markdrænstilslutninger. Generelt er der ikke nogen risiko for, at selskaberne kan risikere selv at skulle betale for frakobling af ulovlige tilslutninger. Borgere kan dog få medhold i, at de kunne forvente, at deres tilslutninger er lovlige, hvis viden om tilslutninger kommunikeres uhensigtsmæssigt. Anbefalingen er derfor, at dette materiale anvendes til intern arbejdsbrug.

Temadag om uvedkommende vand

DANVA håber på, at der kan afholdes en temadag efter sommerferien, hvor interesserede selskaber kan blive sat ind i, hvordan materialet er fremkommet, og hvordan der kan arbejdes videre med det.

Hvis I vil vide mere om ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte os.