Efter lukning af to vandværker hos HOFOR, forårsaget af fund af Dimethylsulfamid (DMS), anbefaler DANVA, at selskaberne i dialog med kommunen undersøger nødvendigheden af at kontrollere drikkevandet for DMS.

DMS kan stamme fra de to pesticider Tolylfluanid og Diclofluanid. Midlerne har været brugt som svampemiddel i bær- og frugtavl og det findes i maling og træbeskyttelsesmidler. Hvis et drikkevandsselskab har mistanke om, at stoffet har været anvendt i oplandet, kan der være god grund til hurtigst muligt at få screenet drikkevandet for DMS.

Vær åben om undersøgelserne

Da kunderne har en naturlig interessere i kvaliteten af drikkevandet, er det af hensyn til forbrugertilliden vigtigt, at der løbende orienteres om, hvilke planer forsyningen har i forhold til moniteringen for DMS. I bør også straks orientere kunderne om resultaterne af en evt. screening, uanset om der er fund eller ej. Skulle I være så uheldige at have et problem med stoffet, så er det vigtigt, at I fortæller, hvad I – i dialog med kommunen – vælger at gøre for at afhjælpe problemet på kort og langt sigt.

Orienter os meget gerne

Vi håber også, I vil orientere os i DANVA om jeres drøftelser med kommunen og om resultaterne af evt. screeninger, så vi hurtigt kan få dannet os et overblik over truslen.

DMS kommer på bilagslisten pr. 1. juli 2018

Miljøstyrelsen har på baggrund af fundene besluttet, at Dimethylsulfamid kommer på bilagslisten med virkning fra 1. juli 2018. Samtidig har man iværksat en screening for stoffet i Grundvandsovervågningen, som dog først forventes afrapporteret primo 2019.