Lovforslaget til den nye LER lov ”Lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere” blev enstemmigt vedtaget i Folketinget den 20. dec. 2017.

Revidering af LER loven er funderet i ”Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016–2020”, Initiativ 6.3 ((6.3 Udveksling af data om nedgravet infrastruktur)).

Den nye lov har til formål at reducere antallet af graveskader samt give muligheder for koordinering af gravearbejder. Den nye lov angiver, blandt andet, at ledningsoplysninger skal digitaliseres og leve op til ensartede standardkrav.

Herved bliver det lettere for systemets brugere at sammenstille ledningsdata og skabe overblik. Ledningsoplysninger skal f.eks. udleveres automatisk inden for 2 timer, mod 5 dage i dag. For yderlige information henvises til det vedtagne lovforslag.

Loven træder i kraft pr. 1. januar 2018. Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter dog tidspunktet for ikrafttrædelse af en lang række af lovens bestemmelser i perioden frem til 2023.

Initiativ 6.3 definerer ligeledes rammerne for en gennemgribende modernisering af det eksisterende Ledningsejerregister med tilhørende infrastruktur. Specifikationsarbejdet kan påbegyndes nu, hvor den nye lov er vedtaget.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) forventer at idriftsætte det nye Ledningsejerregister den 1. juli 2019.

Ledningsejerne får en frist på 3,5 år fra det nye Ledningsejerregister idriftsættes (1. juli 2019) til at omstille sig til de nye krav.

DANVA bidrager aktiv i ovenstående Initiativ 6.3 aktiviteter, blandt andet via fremsendelse af høringssvar til den nye LER lov samt via vores deltagelse i Følgegruppe initiativ 6.3. Følgegruppen, der er sammensat af repræsentanter (LER’s brugere) fra de forskellige brancher, inddrages i den konkrete udmøntning af initiativet. Følgegruppen har netop fået stillet en opgave, hvor vi, pr. forsyningsart, skal specificere hvilke ledninger og komponenter med tilhørende egenskaber, der fremover skal udveksles til graveaktøren. Den nye LER lov og udmøntningen heraf har stor interesse i DANVA’s GIS og geodatanetværk. Emnet drøftes som et fast punkt på gruppens netværksmøder, og repræsentanter fra netværket bidrager aktivt med input til DANVAs arbejde i følgegruppen. Vi har plads til flere deltagere i netværket, som du kan læse mere om her