Traktor med slaebeslanger COLOURBOX1784257-1.jpg

DANVA er både bekymret for øget nitrat i grundvandet og forværring af vandmiljøets tilstand.

Den 29. november var miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i samråd i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg p.g.a. usikkerhed om konsekvenserne af landbrugspakken. En ny beregning viser, at der kan ske en ekstra udledning på flere tusind tons kvælstof mere end i den modelberegning af kvælstofudvaskningen, der ligger til grund for det politiske forlig. Aarhus Universitet, der arbejdede under tidspres, har indrømmet, at der manglede en beregning af usikkerheden.

Danmark skal leve op til EU’s Vandrammedirektiv om en god økologisk tilstand i vandmiljøet, og lige nu tyder målinger på en forværring, idet indholdet af klorofyl, som er en indikator på algevækst, er steget for 3. år i træk.

Esben Lunde Larsen blev kaldt i samråd, fordi politikere mener, at ministeren har tilbageholdt centrale oplysninger for Folketinget. En metodefejl hos Aarhus Universitet kan have betydet, at mængden af kvælstof i fjorde og havområder er blevet undervurderet med 15-20 % siden 2010.

Samrådet varede i syv timer, og Esben Lunde Larsen oplyste, at der til foråret kommer en ny version af modellen til beregning af kvælstofudvaskningen. 

Uroen om landbrugspakken sker op til en planlagt politisk drøftelse af målrettet regulering, der skal kompensere for landmændenes øgede forbrug af gødning. De virkemidler, man forhandler om, er udelukkende frivillige og har ingen positiv effekt på grundvandet og er kun møntet på vandmiljøet.

DANVAs holdning

Da forhandlingerne om Landbrugspakken startede, skrev DANVA et høringssvar om miljørapporten om ændrede gødskningsnormer. DANVA mener, at miljørapporten på flere områder ikke lever op til kravene i Lov om Miljøvurdering. Først og fremmest foreligger der ingen vurdering af effekten på grundvandet, og der opstilles ikke et sammenligneligt 0-scenarie. Konsekvenserne af loven er derfor ikke belyst, og Folketinget havde ikke mulighed for at vedtage landbrugspakken på et fagligt funderet grundlag.

I rapporten opgøres den øgede påvirkning af kystvandene til 4725 ton i 2021 med et yderligere tillæg på 725 ton fra ophævelsen af de obligatoriske randzoner. Dertil kommer en øget merudledning af ammoniak på mindst 2700 ton plus dels et ukendt antal ton pga. mindre incitament til anvendelse af ammoniakreducerende miljøteknologi dels øget N-udskillelse som følge af øget proteinindhold i korn.

Det bemærkes i rapporten, at der vil være en effekt på grundvandet, men dette er ikke kvantificeret hverken i mængde, areal eller i økonomiske konsekvenser. Dette er efter DANVAs opfattelse stærkt kritisabelt.

Læs mere

Læs DANVAs høringssvar af 11. februar 2016 her.