Forsyninger kan få udgifter til sagkyndig bistand m.v. i skattesager, godtgjort, såfremt at bistanden er udført efter den 1. januar 2017. Som udgangspunkt gives der 50 % i omkostningsgodtgørelse for godtgørel-sesberettigede udgifter; hvis klageren får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad ydes der dog en godtgørelse på 100 %.

SKAT oplyser, at godtgørelse kan dækkes i følgende tilfælde:

  • Hvis man er berettiget til at klage over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag
  • Hvis man er inddraget i sagen af myndighederne
  • Hvis man i øvrigt er anerkendt som part i sagen.

Hvis en forsyning har ret til få omkostningsgodtgørelse, kan forsyningen give kravet på godtgørelse videre til en sagkyndig, for eksempel en revisor eller advokat. I den forbindelse udbetales godtgørelsen direkte til den sagkyndige – og den sagkyndige varetager typisk papirarbejdet herunderansøgningen.

Kravet på godtgørelse er omfattet af forældelseslovens 3 årsfrist – og fristen udløber fra det tidspunkt, hvor den godtgørelsesberettigedes sag er endelige afsluttes.

Ovenstående oplysninger er uddybet en pjece fra SKAT. Læs pjecen her.

Ansøgningsblanketten findes på følgende link på SKAT.dk