DANVA har indgået en aftale med Konkurrenceankenævnet, der betyder, at DANVA har klagefrist den 8. december 2017 i forhold til afgørelserne om økonomiske rammer for spildevandsselskaberne i 2018-2019.

DANVAs aftale påvirker ikke selskabernes egen klageadgang. Selskaberne kan klage over deres afgørelser indtil 4 uger efter den er modtaget, hvis der skal være sikkerhed for at få behandlet et bestemt klagepunkt af Konkurrenceankenævnet. DANVA er opmærksom på, at den individuelle klagefrist for mange udløber fredag 10. november.

Som hjælp til vurderinger af behovet for at indsende en individuel klage er herunder en oversigt over de emner, som DANVAs sekretariatet aktuelt arbejder med ift. en eventuel brancheklage.
Hvis der ved gennemgangen af selskabernes afgørelser er fundet andre elementer end de nedenstående, som er relevante for branchen som helhed og derfor bør indgå i en brancheklage, hører DANVA gerne fra selskaberne.

DANVA hører også gerne fra selskaber, der kan være et godt eksempel i forhold til et af de elementer, sekretariatet allerede arbejder med.
Tilbagemeldinger og spørgsmål kan sendes til Hannah Scheel Andersen hsa@danva.dk , Bertel Ifversen bi@danva.dk eller Johannes Jönsson jj@danva.dk

Emner:

Generelt effektiviseringskrav

Der tages ved beregningen af det generelle effektiviseringskrav ikke højde for de allerede stillede individuelle effektiviseringskrav.

Tillæg indgår i beregningsgrundlaget uanset, at de hverken indgår i indtægtsrammen 2017 eller er en del af det fastlagte grundlag.

Korrektion for planlagte investeringer

Der korrigeres alene for større anlægsomkostninger end budgetteret (2016) i de økonomiske rammer for 2018 og frem. Der er således ikke dækning for omkostningerne i 2017 rammerne.

Finansielle omkostninger

Håndteringen af disse i rammerne og evt. klage herover vurderes i sammenhæng med den verserende klagesag, hvor finansielle omkostninger er et hovedpunkt.