Regeringens lovprogram byder på 14 lovforslag med direkte relevans for vandselskaber.

Et blik på regeringens lovprogram viser, at Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt og Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen i efterår og vinter vil fremlægge en række lovforslag med direkte relevans for vandselskaberne:

Oktober

 • Ændring af lov om registrering af ledningsejere: Lovforslaget har til formål at effektivisere arbejdsgange ved udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejde, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør. Lovforslaget udmønter initiativ 6.3 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 fra maj 2016.
 • Ændring af lov om fremme af vedvarende energi: Med lovforslaget foreslås det, at udløbsdatoerne for Europa-Kommissionens statsstøttegodkendelser indsættes i en række støtteordninger i VE-loven med henblik på at bringe overensstemmelse mellem det EU-retlige og det danske hjemmelsgrundlag for udbetaling af støtte. Endvidere foreslås det, at der indsættes frister for nettilslutning og ansøgning om udbetaling i en række overgangsordninger for solcelleanlæg omfattet af lov nummer 900 fra juli 2013. Derudover foreslås en pulje på 1 MW i støtteordningerne for små biogasanlæg, små biomasseanlæg og andre anlæg, der alene anvender solenergi.
 • Ændring af lov om kontinentalsoklen: Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til at kunne inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn i vurderingen af konkrete ansøgninger om etablering af visse rørledningsanlæg på søterritoriet.
 • Ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om natur- gasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love: Lovforslaget har til formål at overføre en række myndighedsopgaver fra Energinet til Energistyrelsen. Opgaverne vedrører administration af støtte til vedvarende energi og relaterede myndigheds-, planlægnings- og supportopgaver. Lovforslaget er en opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger fra december 2014 og aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften fra november 2016.

November

 • Ændring af lov om stormflod og stormfald: Lovforslaget har til formål at fremtidssikre stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne. Det sker ved at tilnærme dækningen i ordningerne i endnu højere grad til private forsikringsselskabers almindelige dækning. Samtidig skal sagsbehandlingen i ordningerne optimeres og gøres smidigere til gavn for de skadesramte, ligesom ordningerne gøres mere økonomisk robuste.
 • Ændring af planloven: Lovforslaget har til formål at forebygge skader som følge af oversvømmelse og erosion. Det sker ved, at kommunerne skal sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, når de planlægger byudvikling med videre i risikoområder. Lovforslaget har desuden til formål at give kommunerne mulighed for i særlige tilfælde at beslutte, at der ikke skal udarbejdes en lokalplan for kystbeskyttelsesanlæg.
 • Ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning:Formålet med lovforslaget er at sikre en målrettet arealbeskyttelse omkring drikkevandsboringer således, at grundvandet beskyttes endnu bedre mod pesticider end i dag. Lovforslaget er en opfølgning på en del af aftalen om en Pesticidstrategi 2017-2021 fra april 2017.
 • Ændring af lov om vandforsyning: Lovforslaget vil indeholde en bemyndigelse for miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler for kommuner og ejere af vandforsyningsanlæg om vejledningspligt om drikkevandskvalitet over for forbrugere. Lovforslaget vil herudover præcisere kommunernes dispensationshjemmel vedrørende drikkevandskvalitetskrav.
 • Ændring af lov om kystbeskyttelse: Formålet med lovforslaget er at præcisere beskrivelsen af formålet med loven på en række områder, så det bliver mere frit for den enkelte grundejer at etablere kystbeskyttelse. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018.

Februar

 • Lov om Forsyningstilsynet: Lovforslaget har til formål at ændre Energitilsynets organisering med henblik på at skabe et mere effektivt tilsyn med el-, gas- og varmesektoren. Lovforslaget indebærer blandt andet, at sagsforberedelse og beslutningskompetence integreres i én organisation under ledelse af en uafhængig direktør med ansvar for hele tilsynsorganisationen. Energitilsynet skifter i den forbindelse navn til ”Forsyningstilsynet”.
 • Lov om klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed: Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde, og når det offentlige er i konkurrence med det private, skal det ske på fair og lige vilkår. Lovforslaget har på den baggrund til formål at etablere en klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed med henblik på at sikre bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017.
 • Ændring af lov om kystbeskyttelse m.v.: Formålet med lovforslaget er at sikre en mere effektiv sagsbehandling i forbindelse med etablering af helhedsløsninger på kystbeskyttelsesområdet. Det foreslås blandt andet, at kommunerne skal være "One stop shop" for disse sager samt for sager om individuelle grundejeres ansøgning om kystbeskyttelse. Lovforslaget følger op på regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2018.
 • Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Forenkling af inddrivelseslovgivningen) (Feb II) Formålet med lovforslaget er at forenkle inddrivelseslovgivningen med henblik på at understøtte de næste faser af det nye it-system for inddrivelse. Lovforslaget indeholder blandt andet ændringer i forhold til forældelsesregler og tiltag, der skal smidiggøre tilslutningen af fordringshaverne til det nye it-system.
 • Ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.) (Feb II) Formålet med lovforslaget er at forenkle SKAT’s opgave med at rydde op efter suspenderingen af inddrivelsessystemerne EFI/DMI. Der foreslås dels regler om forenkling af SKAT’s genoptagelse af sager fra EFI/DMI´s driftsperiode, dels regler om en ekstraordinær afskrivning af gældsposter. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse mellem alle Folketingets partier fra juni 2017.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.