I brevet nævner foreningerne nogle principielle synspunkter, som ministeren og Folketinget bør inddrage i overvejelserne om indretningen af tilsynet med de danske forsyningssektorer.

Energi,- Forsynings,- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt har den 24. august har haft en drøftelse med Folketingets energiordførere om rammerne for et styrket energitilsyn. I den anledning har DANVA sammen med Dansk Energi sendt et brev til ministeren med principielle overvejelser og opfordret ham til at inddrage foreningerne i de politiske drøftelser. 

Ministeren bør arbejde for at skabe gode vilkår for nuværende og fremtidige generationer af forbrugere, give et styrket tilsyn mulighed for at prioritere sager i lyset af samfundsnytte, sikre at de rette kompetencer er tilstede, sikre reel involvering af de virksomheder, som omfattes af reguleringen, og sidst men ikke mindst bør han sikre, at en klaginstans pålægges at tage stilling til det faglige indhold af tilsynets afgørelser. 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.