COLOURBOX2257543 kopi.jpg

På opfordring fra DANVA havde Miljøstyrelsen indkaldt til møde torsdag den 31. august i Vandpanelet om situationen efter de foruroligende fund af Desphenyl-Chloridazon (DPC).

Indledningsvis kunne Vicedirektør Mads Leth oplyse, at Miljøstyrelsen havde besluttet, at DPC fremover skal være en del af den obligatoriske pesticidkontrol, og at man vil nedsætte en arbejdsgruppe til hurtigt at afdække alle relevante forhold i forbindelse med stoffet.

Efter denne indledning gik man over til en gennemgang af sagen set fra Miljøstyrelsen, herunder den historiske anvendelse og regulering af Chloridazon. Som en følge af mediernes interesse for de overhørte advarsler fra GEUS (2007), KL (2013) og Danske Regioner (2014) blev baggrunden for den manglende aktion på disse advarsler gennemgået af Kontorchef Lea Frimann. Endeligt blev der oplyst om iværksatte konkrete initiativer, herunder screening for stoffet i grundvandsovervågningen, hvor der udtages et stort antal prøver fordelt over hele landet. Afrapporteringen fra denne screening forventes primo 2018.

De konkrete fund i forsyningerne blev gennemgået af de tilstedeværende forsyninger (Vandcenter Syd, DIN Forsyning, SK Forsyning, HOFOR, TRE-FOR, Aarhus Vand og Aalborg Forsyning) og der blev redegjort for omstændighederne forbundet med disse fund. Endeligt blev forsyningernes iværksatte initiativer i forhold til fremadrettet montering fremlagt.

Det forventes, at den kommende arbejdsgruppe skal afdække al den tilgængelige viden om fund i Danmark (efterhånden som de løber ind) og udlandet af DPC, men den skal også beskæftige sig med fremadrettede initiativer, så vi forhåbentligt kan undgå, at vi igen står i en situation, hvor et ukendt stof viser sig at have forurenet grundvandet. Her synes det blandt andet nødvendigt at kigge på mulige nedbrydningsprodukter af pesticider, som der ikke analyseres for i dag. Endvidere bør det drøftes, om grundvandsovervågningen igen kan blive et redskab, der kan anvendes til early warning og ikke som i dag kun vurdere forekomsten af kendte problemstoffer. Endeligt er der behov for at kigge på, hvordan datakvaliteten kan forbedres, herunder om hvordan JUPITER-databasen kan gøres mere effektiv.

Et større debatemne på mødet var udmeldinger i forbindelse med eventuelle overskridelser af grænseværdien. Henrik Hansen (Styrelsen for Patientsikkerhed) gjorde klart, at det er af afgørende betydning, at man ikke sætter tilliden til det danske drikkevand på spil. Godt nok er der ikke noget, der tyder på, at de målte koncentrationer udgør en risiko for sundhed, men det er vigtigt, at forbrugerne ikke frygter for kvaliteten af drikkevandet. Det er derfor vigtigt, at alle melder ud, at vi ønsker rent drikkevand i Danmark, og man hurtigst muligt vil forsøge at skaffe uforurenet vand, men også at der ingen sundhedsmæssige problemer er forbundet med at drikke vandet i den mellemliggende periode.

Overordnet er DANVA kommet igennem med vore ønsker om at få DPC ind i det obligatoriske analyseprogram, og at der hurtigst muligt nedsættes en arbejdsgruppe til at skaffe overbliv over problemet og til at kigge på fremadrettede initiativer.

Samtidig med at dette arbejde nu går i gang, så vil DANVA opfordre forsyningerne til hurtigst muligt at få analyseret for DPC. I første omgang anbefaler vi, at der udtages prøver af samlevandet fra alle kildepladser eller afgang værk og at fund af DPC i disse prøver følges op af analyser i de enkelte boringer.