På baggrund af de nylige fund af Desphenyl-chloridazon (DPC) har Miljøstyrelsen indkaldt til møde i Vandpanelet torsdag den 31. august. DANVA deltager i mødet.

Hovedformålet med mødet er i første omgang at få et overblik over den tilgængelige viden om problemets omfang og karakter. Som en opfølgning skal det vurderes, hvordan man hurtigst muligt får øget vores viden om omfanget og eventuelle kilder.

DANVA har foreslået, at stoffet fremadrettet skal indgå i det obligatoriske analyseprogram, og Miljøstyrelsen vil formentligt komme med deres syn på forslaget. Det forventes endeligt, at Styrelsen for patientsikkerhed vil redegøre for sundhedsmæssige aspekter ved eventuelle overskridelser af grænseværdien og deres anbefalinger vedrørende mulighed for dispensation.
Vandpanelet er et forum, der ikke har faste møder, men indkaldes, hvis der viser sig risiko for alvorlige trusler mod dansk vandforsyning. Sammensætningen af Vandpanelet udgøres af repræsentanter fra Miljøstyrelsen, KL, Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægerne), de to vandforsyningsorganisationer DANVA og Danske Vandværker samt repræsentanter for forsyningerne (varierer fra sag til sag), men deltagerkredsen kan udvides med andre, hvis det viser sig formålstjenligt.

DANVA mener

DANVA mener, at listen over stoffer, der skal måles på, skal udvides, så desphenyl-chloridazon bliver obligatorisk i analyseprogrammet. Der er også behov for øget national beskyttelse af drikkevandet, og DANVA har udsendt denne pressemeddelelse. 

DANVAs aktuelle høringssvar:

  • Høringssvar om pesticidstrategi 2017-2021 kan læses her. 
  • Høringssvar om udpegning af BNBO kan læses her.

Læs mere

Forebyggelse af forurening er et bærende princip i miljøbeskyttelsen i Danmark, og grundvandsbeskyttelse er derfor indarbejdet i flere love. DANVA giver et overblik i en artikel i DANSKVAND her.

Læs artikel om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og pesticidstrategien i denne artikel.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.