Det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger i de økonomiske rammer for større vandselskaber fordobles grundet ændret metode og revision af Nationalregnskabet tilbage til år 1966.

I de økonomiske rammer for spildevandsselskaber for 2018 og 2019 er det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger fastsat til 1,77 %. Til sammenligning var kravet i indtægtsrammen for 2017 fastsat til 0,91 %. Det generelle effektiviseringskrav har grundet en forbedret produktivitetsudvikling i samfundet de senere år været stigende og dette kombineret med ændrede opgørelser hos Danmarks Statistik, har betydet kraftige stigninger i det generelle effektiviseringskrav. Det generelle effektiviseringskrav stod således allerede i indtægtsrammerne for 2017 for hovedparten af effektiviseringskravene til vandselskaberne. Det generelle effektiviseringskrav blandt større danske vandselskaber stod for 69 % af det samlede effektiviseringskrav, mens de individuelle krav stod for 31 %. I de kommende indtægtsrammer bliver det generelle effektiviseringskrav endnu større grundet ændringerne i opgørelserne fra Danmarks Statistik. Opgørelsen for produktiviteten i det anvendte indeks i 2010-2015 steg grundet ændringerne således fra 0,91 % til 1,86 %.

Det generelle effektiviseringskrav til anlægsomkostninger er direkte baseret på udviklingen i arbejdsproduktiviteten indenfor bygge og anlæg, samt den private sektor generelt. Hertil kommer et fast krav på 2 % af driftsomkostningerne. Udviklingen i arbejdsproduktivitet er de seneste år steget væsentligt efter Danmarks Statistik ultimo 2016 besluttede at ændre metode og nu beregner arbejdsproduktiviteten som real bruttoværditilvækst pr. arbejdstime i stedet for bruttofaktorindkomst pr. arbejdstime.

Ud over denne metodeændring, skyldes stigningen også en revision af Nationalregnskabet tilbage til 1966. Denne ændring har været en del omtalt i pressen, da den ud over en markant stigning i produktiviteten har bevirket at væksten i BNP fra år 2012 til år 2015 er fordoblet.

For yderligere forklaring på forskellen mellem bruttofaktorindkomst og bruttoværditilvækst se notat om "Arbejdsproduktivitet" udarbejdet af DANVA her.

Yderligere information

Niels Knudsen, T: +45 87 93 35 18, nk@danva.dk eller
Bertel Ifversen, T: +45 87 93 35 67, bi@danva.dk