Grænsen for væsentlighed er med seneste ”Vejledning om indberetning til økonomiske rammer” blevet mere flydende, og vandselskaberne opfordres derfor til at søge om tillæg til de økonomiske rammer, hvis de mener, at de opfylder kriterierne eller er i tvivl om de opfylder kriterierne.

En udvidelse af forsyningsområdet eller forøgelse af den håndterede vandmængde kan udløse et tillæg til de økonomiske rammer, hvis det medfører en væsentlig forøgelse af vandselskabets årlige drifts- eller anlægsomkostninger jf. § 11 stk. 4 i bekendtgørelsen om økonomiske rammer.


I apriludgaven af ”vejledning om indberetning til økonomiske rammer ” udmeldte Forsyningssekretariatet, at der var tale om en konkret vurdering, men at en forøgelse af de årlige drifts- eller anlægsomkostninger på mere end 3 % som udgangspunkt ville blive betragtet som væsentlig.

Da en grænse på 3 % efter DANVAs mening ville være alt for høj og virke stærkt begrænsende i forhold til muligheden for at få tillæg efter bestemmelsen, gik sekretariatet i dialog med Forsyningssekretariatet herom.

30. juni har Forsyningssekretariatet udsendt en ny udgave af ”Vejledning om indberetning til økonomiske rammer”, hvori 3 % grænsen er fjernet. I stedet er der indsat to eksempler fra tidligere praksis, hvor der ligeledes fandtes en bestemmelse om tillæg ved udvidelse af forsyningsområde eller håndteret vandmængde. I de to eksempler er 5.9 % af driftsomkostninger accepteret som væsentlig, mens 0,5 % af anlægsomkostningerne ikke er.

Forsyningssekretariatet har i den opdaterede vejledning samtidigt præciseret, at der er mulighed for at akkumulere omkostningerne for flere udvidelser inden for samme kalenderår, samt at der endvidere er mulighed for, ” at akkumulere omkostningerne for en udvidelse, som forløber over flere år, fx hvis opførelsen af et nybyggeri med etapevise tilslutninger foregår over flere år. I dette tilfælde er det dog en betingelse, at omkostninger kan henføres til samme udvidelse.”
Da der, som Forsyningssekretariatet også skriver, er tale om en konkret vurdering, skal DANVA opfordre vores medlemmer til at søge om tillæg, hvis de mener, at de opfylder kriterierne eller er i tvivl om de opfylder kriterierne.

Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at et vandselskab skal indberette de afholdte omkostningerne til de tillæg, det er berettiget til senest den 15. april hvert år (første gang i 2018), hvorefter Forsyningssekretariatet godkender tillægget, hvis det mener at betingelserne er opfyldte og derefter i kontrollen med af overholdelsen af indtægtsrammen tager højde for det godkendte tillæg jf. bekendtgørelsens § 15. Dette aktualiserer anvendelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse efter bekendtgørelsens § 11 stk. 8, hvis et selskab er usikker på, om tillægget bevilges og gerne vil have en afklaring. Endelig skal vi i forhold til opgørelsen af omkostningerne erindre om, at tillæg til anlægsomkostninger omfatter vandselskabets finansielle omkostninger hertil jf. § 11 stk. 13.