DANVA indsendte i marts 2017 en klage over de økonomiske rammer. På den baggrund udsender Forsyningssekretariatet nu korrigerede afgørelser.

Kære DANVA medlem

Klagen over de økonomiske rammer, som DANVA indsendte den 24. marts 2017, angik 7 overordnede elementer.

 1. Niveauet for finansielle omkostninger modsvarer ikke de fremadrettede forpligtelser, selvom disse følger af investeringer før lovændringen.
 2. Forsyningssekretariatets anvendelse af effektiviseringskrav, beregnet via benchmarkingen, på hele omkostningsbasen (både særlige forhold og miljø- og servicemål).
 3. Sekretariatet mener ikke, at Forsyningssekretariatets beregning af perioden, hvori effektiviseringspotentialet skal indhentes er korrekt.
 4. For de mest effektive selskaber ses bort fra benchmarkmodellen. Disse selskaber får i stedet krav ud fra FADO 2015.
 5. Nye miljø- og servicemål fra 2016 kommer til at indgå som ineffektivitet i Forsyningssekretariatets beregninger.
 6. Forsyningssekretariatets korrektion for ikke anvendt tillæg fra prisloft 2013, når et selskab har budgetteret og fastsat takster med henblik på at opkræve hele tillægget.
 7. I forhold til afgift til Forsyningssekretariatet, så er beløbet fra 2015 indregnet på trods af indførelsen af en ny beregningsmodel for 2016 og frem.

I vil modtage korrigerede afgørelser

I forhold til punkt 5 omkring miljø og servicemål for 2016 har Forsyningssekretariatet givet os ret jf. Vandnyt af 30. juni - hvorfor en lang række selskaber vil modtage en korrigeret afgørelse, hvor der er rettet op på dette forhold. I forhold til klagesagen forventer vi, at Forsyningssekretariatet adresserer elementet i deres svarskrift, således at sagen kan fortsætte i forhold til de resterende rejste principielle spørgsmål og der kan ske afklaring af disse også.

Konkurrenceankenævnet har bevilliget en fristudsættelse

Forsyningssekretariatet har ultimo juni hyret Kammeradvokaten som sin advokat i forbindelse med behandlingen af DANVAs klage. Samtidig har Forsyningssekretariatet bedt om fristudsættelse for at kunne tage stilling til de komplekse og principielle spørgsmål, som sagen rejser. Konkurrenceankenævnet har bevilliget en sådan fristudsættelse og revideret sin tidsplan for skriftvekslingen. Planen er herefter som følger:

 • Svarskrift fra Kammeradvokaten den 31. juli 2017
 • Replik fra klager den 18. september 2017
 • Duplik fra Kammeradvokaten den 9. oktober 2017
 • Materialesamling fra parterne den 16. oktober 2017
 • Sammenfattende processkrift den 30. oktober 2017

Afgørelser tidligst i slutningen af 2017

Dette betyder, at den mundtlige behandling, som DANVA er blevet bevilliget, tidligst finder sted i november 2017, og dermed at afgørelsen tidligst kommer ultimo 2017.
Afgørelsen kommer dermed efter den 15. oktober 2017, som er Forsyningssekretariatets frist for udsendelse af rammer til spildevandsforsyningsselskaberne for perioden 2018-2019, hvorfor afgørelsen kan komme til at betyde ændringer i disse. Samtidig betyder den sene afgørelse, at vandselskaberne kun vil have 2018 til at indrette sig på en eventuel ændring af rammerne for 2017. DANVA vil kontakte Energistyrelsen og gøre opmærksom på det uholdbare i denne situation og gøre opmærksom på behovet for en bekendtgørelsesændring for at rette op herpå.