Risiko defineres som en samlet vurdering af:
  • Sandsynligheden for at den skadelige hændelse optræder indenfor en given periode
  • Konsekvenserne af at den skadelige hændelse indtræffe
Definitionerne af sandsynlighed og konsekvens kan være forskellige hos de enkelte vandforsyninger.
 
Definitionerne skal  være på plads, inden man går i gang med risikovurderingen og må ikke ændres under vejs.
 
Kriterier – fælles forståelse af risici:

For sandsynligheden kan det fx være:
Lille: Sjældnere end årligt
Mellem: Nogle gange årligt
Stor: Ugentligt eller konstant
 
Og for konsekvensen fx:
Lille: Lovkrav overskrides men ingen kendt sundhedsmæssig effekt
Mellem: Påvirkning af menneskers sundhed ved indtagelse over længere tid
Stor: Kunder påvirkes mærkbart på deres sundhed
 
Målet med vurderingen er at sikre at der sættes fokus og bruges tilstrækkelige ressourcer på de vigtige risikofaktorer. Samtidigt sikres det, at man kan undlade at bruge ressourcer på irrelevante risikofaktorer.

Vandforsyningen skal definere, hvad den mener med lille, mellem og stor sandsynlighed og tilsvarende for konsekvens. Processen skal "køres færdig" med de valgte definitioner - hvis det vurderes, at definitionerne bør ændres, skal beslutningsprocessen starte på ny. Det skal være entydigt hvilke kombinationer af sandsynlighed og konsekvens der giver anledning til styring eller eliminering af risici.
 
Som hovedregel anbefales at styre risici som kan have en påvirkning på menneskers sundhed ved indtagelse over længere tid (røde og gule felter i matrixen). Desuden skal man altid iværksætte styring med henblik på at overholde lovkrav¨, men lovkrav skal ikke nødvendigvis styres i DDS planen, det er en grundlæggende forudsætning for systemet og skal altid overholdes
 
Når risikofaktorer vurderes er det vigtigt at begrunde vurderingen. Det kan være en begrundelse for lav risiko, at der allerede findes forebyggende foranstaltninger, der reducerer enten konsekvens eller sandsynlighed. Eller begrundelse for en høj risiko, at kildestyrken af en given forureningsrisiko og dermed konsekvensen er meget stor. Derved får man samtidigt dokumenteret den eksisterende risikohåndtering.