Uddannelse og træning i DDS skal sikre særlig opmærksomhed på at opretholde god hygiejne og undgå risici for forurening af drikkevandet ved udførelse af opgaver. DDS er et styringsværktøj, som virker gennem de interne og eksterne medarbejderes sunde fornuft, kompetencer og bevidsthed om drikkevandsikkerhed. Kurser og træning er to afgørende forudsætninger i DDS. Formålet er at sætte deltagerne i stand til situationsbestemt vurdering af risici, da det er vanskeligt at opstille faste regler, der dækker enhver situation.

Praktiske erfaringer med uddannelsesforløb

Flere af de vandforsyninger, der har implementeret DDS har især sat fokus på uddannelse og træning i at arbejde hygiejnisk. Både i forhold til vandforsyningens egne ansatte og eksterne entreprenører og lignende.

Alle ansatte, der arbejder direkte med vandforsyningen skal deltage i kursus om hygiejne og drikkevandssikkerhed. Det anbefales, at også ansatte der arbejder indirekte med vandforsyningen deltager i et sådant kursus.

Det er ligeledes vigtigt at den overvågning, der beskrives i DDS planen foretages af personer med indgående kendskab til de processer og de grænser, som skal overvåges. Det betyder, at det personale, der skal foretage overvågningen, skal instrueres og trænes, dels for at forstå deres overvågningsfunktioner, dels for at vide, hvordan overvågningen udføres korrekt.

Lovkrav

Krav til kvalitetssikring har i 2013 udmøntet sig i bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, hvoraf der fremgår minimums uddannelses- og systemkrav til vandforsyninger .Uddannelseskravet er gældende for alle almene vandforsyninger og omfatter uddannelse i almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværks hygiejne. Der er ikke formkrav til kurserne, men angivet en række obligatoriske elementer, som skal være omfattet af uddannelsen:
 
1. Vandværkets opbygning
2. Boringer
3. Vandbehandling
4. SRO
5. Beholderanlæg
6. Udformning og indretning af vandværk
7. Indretning af ledningsnet
8. Vandkvalitet
9. Beredskab og forsyningssikkerhed
10. Forebyggelse af forureninger
11. Kvalitetssikring af en vandforsyning
12. Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer
13. Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer
14. Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem
15. Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet
16. Gode hygiejneregler
17. Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer

Vandforsyninger 17.000 m3/år - 750.000 m3/år

Vandforsyninger mellem 17.000 og 750.000 m3 skal indføre et simpelt kvalitetssikringssystem baseret på grundlæggende principper for kvalitetssikring.:
Uddannelseskrav, der supplerer bekendtgørelsens minimumskrav, kan være en del af handleplanen, hvis det i risikofaktoranalysen vurderes, at det er nødvendigt med supplerende uddannelse for at reducere risikoen for forurening.

Vandforsyninger > 750.000 m3 / år

Vandforsyninger med en oppumpet vandmængde > 750.000 m3/år skal opfylde kravene til kvalitetssikring ved at indføre indføre ISO22000, eller systemer, der bygger på HACCP-principperne (Hazard Analysis and Critical Control Points) som for eksempel Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed.
 
I disse systemer er uddannelse et væsentligt krav i de centrale del af ledelsessystemet. Der kan defineres forskellige uddannelseskrav i forskellige systemer, alt afhængig af hvilke risici det er vurderet, der skal håndteres og på hvilken måde.
 
Der er altid et grundlæggende systemkrav at medarbejder og eksterne der arbejder for og på vandforsyningen, skal informeres, trænes og instrueres i de arbejdsrutiner, mål og målsætninger, der er en grundlæggende del af ledelsessystemet. Uddannelse er blandt andet et af midlerne til at sikre, at systemet fungerer og at formålet med systemet, nemlig at sikre drikkevandskvaliteten i alle led, opfyldes.