Alle betydelige risikofaktorer i vandforsyningsprocessen skal styres ved hjælp af styrende foranstaltninger.Ud fra risikofaktoranalysen identificeres de nødvendige styrende foranstaltninger. Styrende foranstaltninger er aktiviteter som fjerner, forebygger eller reducerer risikoen til acceptabelt niveau. Der arbejdes i DDS med begreberne basis programmer (PRP), operationelle basis programmer (OPRP) og kritiske styringspunkter (CCP).

 

DDS
Standarder
Definition
Basisprogram
PRP=Prerequisite Programme
Nødvendige grundlæggende aktiviteter der sikrer en god hygiejnisk daglig drift
Operationelt Basisprogram
OPRP=Operational Prerequisite Programme
Den del af basisprogrammet, der i risikofaktoranalysen er udpeget som vigtig for at styre sandsynligheden for en forurening. OPRP er et program, der holder en identificeret risiko i styring.
Kritisk Styringspunkt
CCP=Critical Control Point
Punkter eller steder i processen, hvor styring er nødvendig for at forebygge, fjerne eller mindske risikofaktorer til et acceptabelt niveau.

 

Basis program (PRP) operationelt basis program (OPRP) og kritiske styringspunkter (CCP) er tiltag til at styre, forebygge og eliminere de risici der er fundet i risikofaktoranalysen. Man kan for eksempel ikke anvende traditionelle vandanalyser til styring af vandkvaliteten, da man først har resultatet efter vandet er drukket. I stedet må man fx styre at skylletider ved ledningsrenovering er optimale, at man ikke overindvinder et grundvandsmagasin, at rentvandsbeholdere kontrolleres for utætheder.
 
De udpegede risikofaktorer som skal styres, overføres til DDS-planen som OPRP’er og CCP’er. Mere om DDS-planen klik her.
 

Basisprogram (PRP)

Basis programmer er et fælles ord for vandforsyningens normale drift og vedligeholdelse, god produktionspraksis, hygiejneregler, procedurebeskrivelser, tjeklister, vejledninger, uddannelse og instruktion af medarbejder, servicering af måleudstyr mv. Kort sagt de aktiviteter i den daglige service og vedligeholdelse hos en vandforsyning, der sikrer, at almindelige hændelser ikke påvirker vandkvaliteten. I det tilfælde at risikoen vurderes lavt er det nok at sikre sig ved hjælp af et basis program. 

 

I Danmark er krav til god praksis fastlagt i bekendtgørelse om kvalitetssikring af vandforsyning og i forskellige normer som vandselskabets regler bygger på. 

Reglerne er ofte fastholdt i procedurer, vejledninger eller instruktioner indenfor områder som

 • Hygiejne, rensning og rengøring
 • Vedligeholdelse af bygninger, udstyr mv.
 • Etablering af nyanlæg og ledningsanlæg
 • Regler for personalehygiejneGodkendelse af materialer og hjælpestoffer til brug i drikkevandssystemet
 • Kalibrering af overvågningsudstyr
 • Registrering af anlæg, drift, vedligehold, hændelser, henvendelser
 • Træning og kompetence for personale i vandforsyningen
 • Værktøjer til styring af aktiviteter og udførelse, som fx vedligeholdelses- eller kvalitetsstyringssystemer

 

DDS arbejdet kan afsløre behov for udvidelse af de eksisterende basis programmer fx ved revidering af eksisterende instruktioner, kontrollister mv. og opfølgning på aktiviteterne.Nogle af basisprogrammerne vil vise sig at være så væsentlige at de "ophøjes" til operationelle basisprogrammer - OPRP'er.
 

Operationelt basis program (OPRP)

Alle de betydelige risikofaktorer (eksempelvis røde felter i vurderingsmatrix) i vandforsyningsprocessen skal styres ved hjælp af styrende foranstaltninger.
 
De styrende foranstaltninger skal sikre, at risikoen styres, så der ikke sker sundhedsskadelig påvirkning af drikkevandet, og så vandkvalitetsmålene overholdes. Det er aktiviteter, der fjerner, forebygger eller reducerer risikoen til et acceptabelt niveau.
 

Styrende foranstaltninger skal sættes ind der, hvor forureningen sker i forhold til følgende

 • Tilførslen af risikofaktoren
 • Koncentrationen af risikofaktoren
 • Spredning / vækst / formering af risikofaktoren.

Nogle styrende foranstaltninger kan være i form af konkrete fysiske barrierer (lukke for adgang, filtrering af procesluft og -vand, udvidet vandbehandling mm.), men når disse barrierer viser sig at være effektive, vil de blot overgå som en fast del i anlægsdesign. De fleste styrende foranstaltninger vil derfor ligge i fremgangsmåder og arbejdspraksis. 

 

Kritisk styringspunkt (CCP)

Når et kritisk styringspunkt placeres, bruges det detaljerede flowdiagram, der viser de enkelte trin indenfor hovedelementerne ”Indvinding, Behandling, Distribution og Forbruger”. Man udpeger det konkrete sted i vandforsyningssystemet og finder det i diagrammet, f.eks. boring, beluftning af råvand, udluftningsventil osv., hvor styringen reelt sker/skal ske.
 
Et kritisk styringspunkt skal overvåges, dvs. indgå i driften, og effekten af styringen skal eftervises. Derfor skal man kunne følgende:
 • Sætte styregrænser for acceptabel og uacceptabel tilstand/niveau.
 • Overvåge disse grænser fx på SRO, ved tilsyn eller ved tjekskemaer.
 • På forhånd planlægge hvilken korrigerende handling der skal sættes i værk, hvis der opstår en afvigelse.
 • Gennemføre den korrigerende handling inden for en tidshorisont, der er tilstrækkelig til at opretholde rent vand.
 
Tilbage til oversigtstegningen DDS-overblik klik her

Tilbage til oversigtstegningen Risikoanalyse klik her