I risikofaktoranalysen bliver risici identificeret. For alle risici foretages en vurdering af sandsynlighed og konsekvens og der skabes et overskueligt redskab til at prioritere, hvilke forhold og hændelser, der skal gøres mest for at undgå. Der skal laves en generel risikofaktoranalyse, men der kan også være behov for at gennemføre en risikovurdering ved opgaver, som ikke er rutine eller som er særligt komplekse.

 
Risikofaktoranalysen er dynamisk og skal løbende opdateres med ny viden og erfaring – den skal ikke betragtes om baggrundsmateriale. Vær opmærksom på at samme typer anlæg f.eks. boringer kan have forskellig risikoprofil, selvom de har samme funktion. Det bør derfor indgå i analysen hvilke anlæg og anlægsdele der skal vurderes specifikt.
 

Indledende risikofaktoranalyse

De tre trin i risikofaktoranalysen er

  • Identifikation af risikofaktorer og skadelige hændelser
  • Vurdering af risikofaktorer
  • Udpegning af risikofaktorer, der skal styres

 

På baggrund af flowdiagrammer, der beskriver vandforsyningen identificeres risikofaktorer og de hændelser eller kilder der medfører en risiko. De enkelte faktorer vurderes og det besluttes hvilke risikofaktorer, der er af betydning for opfyldelsen af vandkvalitetsmålene og derfor skal indgå i risikostyringen.
 
Der tages udgangspunkt i alle risici også dem der allerede er taget hånd om. Dette sikrer at man ikke glemmer noget og gør det lettere efterfølgende at vende tiltage for at revurdere risici
 
Risikofaktoranalysen kan med fordel stilles op i et skema som vist her, se også underside 8 vedrørende valg af styring
 
 

Risikofaktoranalyse under drift

Der kan være behov for at gennemføre en risikovurdering ved opgaver som ikke er rutine eller som er særligt komplekse. Opgaven bør beskrives fra start til slut og de enkelte trin risikovurderes. Alle deltagere i opgaven skal gøres bekendte med planen, deres del af opgaven, samt de særlige risici, der knytter sig til opgaven. Det kan minere risici at lade alle deltagere bidrage ved udarbejdelse af risikovurderingen og opgavebeskrivelsen
 
Eksempler på risikofaktorer og skadelige hændelser
Biologiske
Coliforme
Patogene bakterier
Skimmelsvampe
Dyr/insekter
Pollen
Kemiske
Pesticider
Naturlige stoffer (arsen, nikkel, nitrat, humusstoffer)
Opløsningsmidler
Tilsætningsstoffer ved udvidet vandbehandling
Rengørings- og desinfektionsmidler
Smøremidler
Overfladebelægning og – behandling
Medicinrester (tilbageløb fra doseringsanlæg f.eks. hos landbrug)
Fysiske
Partikler/Jord /sand
Glas fra armaturerAffald
Metal- og plastspåner
Støv
Røg
Radioaktivt nedfald
 
Skadelige hændelser er begivenheder, hændelser, tilfælde eller situationer, der kan føre til tilstedeværelsen af en risikofaktor i drikkevandet. Som eksempler på skadelige hændelser kan nævnes:
 
  • Nedsivning af punktkildeforurening til grundvandet
  • Indtrængning af trærødder og  snegle i rentvandsbeholder
  • Indtrængning af overfladevand og jord i vandledning ved brud