Nedenfor er oplistet anlægsdele, arbejdsopgaver og procedurer, hvor erfaringer har vist, at DDS kan være med til at reducere og styre risikoen for at drikkevandet forurenes. Dokumentation tilvejebringes i form af referater, logbog, tjeklister, fotodokumentation eller lignende.

Bygninger generelt

 • Sikring af regelmæssig bygningsinspektion og – vedligeholdelse
 • Etablering af adgangskontrol- og alarmanlæg (utilsigtet adgang og hærværk)
 • Sikre regelmæssigt vedligehold og rengøring.
 • Inddeling af anlæg i hygiejnezoner
 • Sikring mod tilbagestrømning fra husinstallationer til drikkevandssystem, særligt fokus på vandforbrugende produktionsanlæg.

SRO anlæg

 • Regelmæssig kontrol med kritiske styringspunkter (indbrudsalarmer, afgangstryk, forbrug af skylleluft, vand på gulv – føler mv).

 Iltningsanlæg

 • Sikring af adgangsforhold
 • Sikre kontrolleret, filtreret beluftning af råvand.
 • Sikring mod forurening via åbne vandoverflader (evt. via afskærmning eller overdækning)

Filteranlæg

 • Sikring af adgangsforhold
 • Sikring mod forurening via åbne vandoverflader (evt. via overdækning af filterbassiner)
 • Sikring mod forurening af skylleluft og skyllevand til returskylning
 • Sikring af afløbsforhold for skyllevand, overløb, gulvafløb

Genbrugsanlæg for skyllevand

 • Sikring mod forurening af drikkevand via genbrugsanlæg (hygiejnisk barriere)

 Rentvandsbeholder

 • Sikring af adgangsforhold
 • Sikre overholdelse af DDS krav ved arbejde i beholder
 • Regelmæssig tilstandsvurdering og kontrol af tæthed i forhold til indsivning af regnvand
 • Regelmæssig inspektion, rengøring og vedligehold.
 • Sikring af beholderoverløb mod tilbagestuvning fra afløb samt luft.

Udpumpningsanlæg

 • Sikring mod tilbagestrømning.

Vandkvalitetsmåling

 • Målenøjagtighed kan forøges ved brug af døgnprøvetager.
 • Kontinuerlige in-line målinger af vandkvaliteten. (eks. Turbiditet, iltindhold, ledningsevne, Ph, temperatur m.v.)
 •  Prøvehaner anvendes kun til vandprøver.

Barriere

 • UV anlæg
 • Aktiv brug af principperne i DDS

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.