Nedenfor er oplistet anlægsdele, arbejdsopgaver og procedurer, hvor erfaringer har vist, at DDS kan være med til at reducere og styre risikoen for at drikkevandet forurenes. Dokumentation tilvejebringes i form af referater, logbog, tjeklister, fotodokumentation eller lignende.

Boringer

 • Nye boringer: DDS krav til bore- og ledningsentreprenør (eks. Kendskab til principper i DDS, opbevaring af rør og materialer, tilsyn med opgaven, DDS som fast punkt på byggemøder)
 • Udlevering af kravspecifikationer for borearbejde (eks. Hvordan skal arbejdspladsen indrettes, håndtering af nye materialer, håndtering af affald),renskylning
 • Tilsyn med udførelse af nye boringer (eks. Ved visuel kontrol sikre at DDS krav overholdes).
 • Tætte samlinger ved pumpemontering, kabelgennemføring, prøvehane samt pejleanordning
 • Trykprøvning
 • Udluftning nedadvendte og forsynet med net
 • Pumpesump udformet med fald væk fra borerør.

Brønde / Dykpumpehuse/Råvansstationer/Overbygninger

 • Brønd skal være tæt i forhold til indtrængning af vand.
 • Alarm ved utilsigtet åbning af dæksler og døre.
 • Alarm for vand i brønd
 • Montering af lænsepumpe i brønd for sikring mod høj vandstand
 • Tætte samlinger ved rørgennemføring, kabelgennemføring, prøvehane samt pejleanordning.
 • Udluftninger nedadvendt og forsynet med net

Ledningsanlæg

 • Informere ledningsentreprenør om DDS krav til udførelsen f.eks. holde tryk på ledning.
 • Ledningsanlæg skal være forberedt for rensning (eksempelvis med ”gris”), skylning og afledning af skyllevand (for at minimere forureningsrisiko)
 • Særlige forholdsregler ved brud – arbejdsprocedurer ved lukning og genåbning af vandforsyning og eller gravning.
 • Vandtæt afpropning når rørarbejde ikke færdiggøres i samme arbejdsgang som det påbegyndes.

Arealpleje

 • Hegn – beskyttelse og markering af kildeplads,
 • Skiltning – adfærdsregulering f.eks., ”indvinding ad drikkevand” ”hund i snor”
 • Grøn pleje (græs, træer, buske) planlægges og koordineres med drifts- og vedligeholdsarbejder.
 • Ingen anvendelse af sprøjtegifte.

Forhold ved prøvetagning

 • Uddannelse af prøvetagningspersonale
 • Konstruktion af prøvetagningsudstyr
 • Håndtering af prøvetagningsudstyr
 • Opbevaring af prøvetagningsudstyr
 • Transport af prøvetagningsudstyr
 • Renholdelse af prøvetagningsudstyr
 • Procedurer for skylning inden prøvetagning
 • Indretning placering og materialevalg for prøvetagningshane