Nedenfor er oplistet anlægsdele, arbejdsopgaver og procedurer, hvor erfaringer har vist, at DDS kan være med til at reducere og styre risikoen for at drikkevandet forurenes. Dokumentation tilvejebringes i form af referater, logbog, tjeklister, fotodokumentation eller lignende.

Generelt ved etablering af distributionssystem

 • Brug af egnede materialer til drikkevandsforsyning
 • Undgå forurening ved korrekt opbevaring af rør og fittings m.v.
 • Undgå forurening af materialer under transport.
 • Opbevaring af materialer på byggepladsen skal ske uden risiko for forurening.
 • Undgå skærespåner og sørg for god gennemskylning.
 • Brug kun vandtætte, tryk- og trækfaste samlinger og afslutninger.
 • Udgravninger skal være tilstrækkelige dybe og sikres mod oversvømmelse.

Ledningsanlæg

 • Sikre at DDS krav overholdes ved udførelsen
 • Ledningsanlæg skal være forberedt for rensning (eksempelvis med ”gris”), skylning og afledning af skyllevand
 • Sikre opdateret kortmateriale over ledningsnet
 • Sikre overblik over sektionering samt vandflow i ledningsnettet..
 • Mærkning af ventilstilling under arbejder. (eks. Mærkning ”arbejde pågår” el. lign.)
 • Mærkning af ”normal” ventilstilling (fast markeret åben el. lukket)

Brønde, bygværker, ventiler og luftudlader

 • Sikre filtrering af indsugningsluft gennem dæksel på brønd. (f.eks. filter på svanehalsSikring mod indsugning af vand gennem luftudlader på vandledning (f.eks. via svømmerventil).
 • Montere alarmgiver for høj vandstand i brønd
 • Montering af lænsepumpe i brønd for sikring mod høj vandstand
 • Sikring af adgangsforhold

Vandtårne/højdebeholdere

 • Sikre filtrering af indsugningsluft til beholder
 • Sikring af adgangsforhold til tårn og beholder
 • Sikre at DDS krav overholdes ved arbejde i beholder
 • Regelmæssig inspektion, rengøring og vedligehold.
 • Regelmæssig tilstandsvurdering og kontrol af tæthed i forhold til indsivning af regnvand.
 • Styring af eksternes aktivitet i vandtårnet. (eks. Operatører af mobilantenner m.v.)

Trykforøgerstationer

 • Sikring mod utætheder.
 • Adgangsforhold

SRO anlæg

 • Regelmæssig kontrol med vigtige styringspunkter; adgangskontrol, tryktab

Nødforsyningsledninger

 • Ledningsanlæg skal være forberedt for rensning (eksempelvis med ”gris”), skylning og afledning af skyllevand
 • Regelmæssig funktionsafprøvning ved vandudveksling.

Vandingshaner, brandhane, sprinkler

 • Sikring mod tilbagestrømning til forsyningsledning
 • Opfølgning på kontrol med tilbageløbssikring, særligt på virksomheder med installationer, der er kritiske for vandkvaliteten f.eks. renseanlæg.
 • Sikring af at der ikke opstår problemer som følge af vakuum i drikkevandsledningen når der anvendes og afprøves sprinkleranlæg.