Drikkevandssikkerhedsplanen er en opsummering af alle de kritiske forhold som er udpeget ved risikofaktoranalysen. Oversigtsskemaet skal være tilgængeligt for alle, og skal være synligt i dagligdagen.
 

Indhold i DDS planen

I risikofaktoranalysen er det fastlagt, hvilke risikofaktorer, der skal omfattes kritisk styring og derfor indføres i drikkevandssikkerhedsplanen. Samtidigt er det fastlagt hvilke styrende foranstaltninger, der skal bruges til at styre med.
 
Disse oplysninger kan overføres direkte til drikkevandssikkerhedsplanen. Bemærk at det procestrin, der skal angives, er det hvor risikofaktoren skal styres. Det procestrin er ikke nødvendigvis identisk med det procestrin, hvor risikofaktoren er identificeret.
 
Aktionsgrænser, kritiske grænser, korrigerende handlinger og overvågning skal ligeledes fremgå. Disse er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.
 

Aktionsgrænser og kritiske grænser

For ethvert kritisk styringspunkt eller –program, skal der opstilles grænser, som skal  beskrives i DDS-planen.
 
Grænser kan være øvre grænser, nedre grænser, et interval eller en beskrivelse af hvordan noget skal udføres, se ud, fungere etc. Det er nødvendigt, at grænserne er målbare eller observerbare, enten direkte eller indirekte, fordi vandforsyningen skal bevise, at de er overholdt. Samtidig skal grænserne relatere til den styring, der skal styre risikofaktoren, kilden eller den skadelige hændelse.

Normalt fastsættes der to grænser: En aktionsgrænse og en kritisk grænse
Aktionsgrænser fortæller, hvornår en proces er så langt fra det man styrer efter, at der skal sættes en handling i gang for fortsat at kunne leve op til målene.
 
Den kritiske grænse fortæller, hvornår en proces er så meget ude af styring, at der er uacceptabel høj risiko for, at vandet ikke kan overholde de opstillede mål f.eks. vandkvalitetsmål. Når den kritiske grænse overskrides, skal processen lukkes indtil den er bragt tilbage i styring.

Korrigerende handlinger

Når en aktionsgrænse eller kritisk grænse for f.eks. vandkvalitet overskrides, skal der udføres en handling der skal sikre, at vandet fortsat kan overholde de opstillede grænser. Dette kaldes en korrigerende handling.
 
Der er forskel på de korrigerende handlinger, der udføres når aktionsgrænsen overskrides og de korrigerende handlinger der udføres når den kritiske grænse overskrides. Når aktionsgrænsen overskrides er situationen på vej ud af styring, men der leveres stadig vand som overholder de opstillede mål. Den korrigerende handling vil derfor tage udgangspunkt i, at få bragt processen tilbage i styring.
 
Når den kritiske grænse overskrides er der uacceptablel stor risiko for, at det vand der leveres ikke kan overholde de opstillede mål. Derfor vil de korrigerende handlinger oftest være af mere vidtgående karakter og inkludere ikraftsættelse af vandforsyningens beredskabsplan og/eller nedlukning eller omlægning af vandforsyningen. Overskridelse af aktionsgrænser kan dog også igangsætte gult beredskab. Mere om beredskab klik her
 

Overvågning

DDS-planen skal indeholde en klar beskrivelse af hvad der skal overvåges. Overvågningen skal foretages af de målbare eller observerbare parametre, der er fastlagt ved opstilling af grænserne. Det er vigtigt at overvågningen baseres på simple og hurtige målinger eller observationer. Det gør det muligt at reagere hurtigt hvis resultaterne af overvågningen viser, at processen er på vej ud af styring.
 
Hyppighed af overvågningen skal fremgå af DDS-planen. Det kan være nødvendigt og muligt at måle konstant (on-line måling). I andre tilfælde fastlægges en frekvens. Det skal fremgå af planen hvem der skal forestå overvågningen (personens funktion angives, ikke personens navn). I DDS-planen skal der henvises til det dokument hvor selve overvågningen eller de korrigerende handlinger beskrevet nærmere.
 

Eksempler - links indsættes til højre

Eksempler - Link til konkrete eksisterende planer:
 
Udpegning af CCP’er beslutningstræ
OPRP plan ISO 22000 HACCP - eksempel