Hvorfor en beskrivelse

Vandforsyningen skal kortlægges både fysisk og organisatorisk. Dette er en forudsætning for den efterfølgende analyse, hvor hvert led i vandforsyningssystemet skal vurderes i forhold til, hvad der kan gå galt, hvor kritisk det er i forhold til forbrugerens sikkerhed og de vandkvalitetsmål, som den enkelte forsyning har stillet op.

Hvordan

Danske vandforsyninger kan med fordel beskrives med fire grundelementer: Indvinding, behandling, distribution og kunder. Der bør afsluttes med en optegning af flowdiagrammer for disse 4 trin. Flowdiagrammet skal udbygges med procesbeskrivelser og evt. en kort beskrivelse af de produkter og hjælpestoffer der bruges i processen.

Der er ikke noget formkrav eller krav til detaljeringsgraden, men det er vigtigt at beskrivelsen af vandforsyningssystemet incl. processer, produkter og hjælpestoffer, er korrekt og dækkende, da DDS-teamet kommer til at bruge det som grundlag for risikofaktoranalysen. 
Hvis flowdiagrammet ikke er korrekt kan DDS-teamet komme til at overse delelementer i processen og dermed også væsentlige risikofaktorer eller placere en given styring uhensigtsmæssigt.

Beskrivelserne bør derfor verificeres af DDS teamet inden risikofaktoranalysen gennemføres. Verifikationen skal sikre, at der er overensstemmelse mellem det, der er beskrevet og de faktiske forhold.

Nedenstående figur viser et generaliseret flowdiagram for en drikkevandsforsyning og der er henvist til mere detaljerede eksempler. Der bør i arbejdet altid arbejdes ud fra et overordnet generelt flowdiagram og et konkret diagram for hvert vandværk og højdebeholder.