Et ledelsessystem henviser til det, virksomheden gør for at styre sine processer eller aktiviteter, således at produkter og services opfylder de mål, virksomheden sætter.

Afhængigt af det enkelte vandselskabs behov kan der laves særskilte ledelsessystemer inden for energi, kvalitet, arbejdsmiljø mv. Alternativet er at lave et integreret ledelsessystem for flere eller samtlige områder.

Uanset hvad vandselskabet vælger, indbefatter aktiviteter vedrørende ledelsessystemer i stort omfang aktiviteter, der allerede pågår i vandselskabet – selv om vandselskabet ikke formelt har et ledelsessystem. Den primære forskel er systematikken i disse aktiviteter.

DANVA mener …

  • at drikkevandsforsyningerne bør indføre dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) som aktivt ledelsesværktøj

Overblik

DANVA lavet en grafisk fremstilling af, hvorledes et ledelsessystem står i relation til andre elementer i et vandselskab /en virksomhed. I forbindelse med at definere et ledelsessystem har Dansk Standard Certificering har lavet en fin tre minutters film om, hvad et ledelsessystem er.

Læs mere 

Benchmarking

Dokumenteret Drikkevandssikkerhed

Roadmap for ledelsessystemer

Oversigt over redskaber til udformning af ledelsessystemer

Udbredelse af ledelsessystemer i vandsektoren

Netværk om ledelsessystemer

Hvis der er interesse for at oprette andre DANVA netværksgrupper om ledelsessystemer, er man velkommen til at kontakte chefkonsulent Kristian Friis på T: 8793 3515, M: 4054 1538 eller email kf@danva.dk.

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.