COLOURBOX853868.jpg

Der er blevet fundet pesticidnedbrydningsproduktet N,N-dimethylsulfamid (DMS) i drikkevandsboringer og drikkevand. Miljøstyrelsen har igangsat en screeningsundersøgelse af tolylfluanid og DMS for at få bedre overblik over stoffernes udbredelse i grundvandet.

DMS kan ved ozonering af vand indeholdende DMS omdannes til nitrosaminen: N-nitrosodimethylamin (NDMA). Nitrosaminer er en stofgruppe, hvor de enkelte stoffer mistænkes for at være – eller er bevist at være – kræftfremkaldende og mutagene. På nuværende tidspunkt kan der ikke fastsættes et sundhedsmæssigt sikkert niveau for NDMA.

Miljøstyrelsen opfordrer kommunerne til at sikre, at DMS ikke findes i råvandet til drikkevandsproduktionen i tilfælde af, at en vandforsyning anvender ozonering ved produktionen af drikkevand.

DMS måske nedbrydningsprodukt af svampemiddel

DMS kan være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel. Hertil kommer en anvendelse som bejdsemiddel i roefrø til eksport.

Miljøstyrelsen har igangsat en screeningsundersøgelse af tolylfluanid og DMS for at få bedre overblik over stoffernes udbredelse i grundvandet. Resultaterne af screeningen forventes at foreligge i første halvdel af 2019. DMS vil dog blive omfattet af kontrolkrav ved den aktuelle revision af drikkevandsbekendtgørelsen med forventet ikrafttrædelse 1. juli 2018, idet stoffet vil blive tilføjet bekendtgørelsens bilag 2. Der vil samtidig blive fastsat analysekvalitetskrav for DMS i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.