Grundvandsovervaagning-grafik.png

I Danmark har vi en række programmer og systemer, der overvåger og formidler data om grundvandet. Den helt store udfordring med det nuværende setup er, at der indsamles data i stor stil, men vi skal blive bedre til at omsætte data til viden og stille den til rådighed for alle aktører. Find uddybende informationer om, hvilke overvågningsprogrammer, der findes i dag,

I Danmark har vi en række programmer og systemer, der overvåger og formidler data om grundvandet. For at opretholde kundernes tillid til det rene drikkevand bør overvågningen – set fra vandbranchens synsvinkel – være indrettet, så vi opdager trusler i grundvandet og kan agere på forkant.

Det nuværende setup mangler dog systematisk overvågning og håndtering af ”ældre stoffer” – både godkendte og udfasede. Overvågningen bør være så bred som mulig, gerne på screeningsniveau, da resultaterne skal bruges til at optimere boringskontrollen og sikre kunderne mod forureningstrusler.

Den helt store udfordring med det nuværende setup er, at der indsamles data i stor stil, men vi skal blive bedre til at omsætte data til viden og stille den til rådighed for alle aktører.

 

Find uddybende informationer om, hvilke overvågningsprogrammer, der findes i dag, og hvad de omfatter:

NOVANA – delprogrammet for grundvand tidligere GRUMO (MST og GEUS)

Overvågning ifbm. Vandrammedirektivet og levering af data til opdatering af boringskontrol. Omfatter grundvandets hovedbestanddele, pesticider, sporstoffer og organiske mikroforureninger. Der er 1.000 målestationer i det faste program. Til sammenligning er der registreret ca. 6.500 indvindingsboringer til almen vandforsyning i Danmark. Fra 2017 mulighed for ad hoc screeningsundersøgelser for nye stoffer. Der forventes analyser 1-2 gange pr. år på op til 150 stationer. Der er blandt andet udført screening for triazoler og desphenyl-chloridazon.

Data fra Varslingssystemet for tidlig udvaskning af pesticider - VAP (indsamles og behandles af MST og GEUS)

Varslingssystemet for tidlig udvaskning af pesticider til grundvand. Tidligt varsel, om risiko for påvirkning af grundvandet. Omfatter godkendte pesticider og nedbrydningsprodukter. Grundlag for, at Miljøstyrelsen kan revurdere stofferne. Undersøgelser udføres på 6 marker med forskellig geologi og beliggenhed. Der analyseres i grundvand 2-5 meter under terræn. I perioden 2014-2016 er der testet for 15 pesticider og 28 nedbrydningsprodukter, i alt 43 stoffer...

Fund i udlandet samt data fra forskning (MST)

Viden om stofferne fra VAP kan indgå, når der vælges stoffer til screening. Erfaringer og undersøgelser fra andre lande indgår også i valg af stoffer til screening. Brug af viden fra udlandet og forskningsprojekter i DK er ikke systematiseret.

NOVANA – delprogram for stoftransport og landovervågning (LOOP)

Leverer data fra den helt terrænnære del af grundvandet i overvejende intensivt dyrkede landbrugsarealer. Udvaskning af næringsstoffer i jordvand, drænvand og grundvand. Overvågning foregår i 6 vandløbsoplande.
Data fra godkendelsesordninger for pesticider, herunder oplysninger om dispensationer (MST)
Pesticidgodkendelser af stoffer, hvor aktivstoffet er på EU’s positivliste. Mulighed for midlertidige godkendelser og dispensationer. I 2017 er der givet dispensation til 16 pesticider, heraf 3 dispensationer fra et EU-forbud. Data indhentes ifb. med behandling af nye stoffer, men anvendes kun ved selve godkendelsen. Der følges ikke systematisk op. Oplysninger om dispensationer eller lempelse af anvendelse er ikke umiddelbart tilgængelige.

Data fra kemikalieinspektionen og data om dispensationer (MST)

Informationer om fund af ulovlige stoffer fra Kemikalieinspektionen, fx ulovlig import, deles ikke umiddelbart. Der iværksættes i 2018 kampagner med fokus på ulovlig import af pesticider og forhandlerkontrol. Der er også her fokus på øget videndeling/tilgængelighed af data.

Fund fra punktkilder (Indsamles af regionerne og behandles af MST)

Kortlægger, undersøger og oprenser forureninger fra punktkilder, der truer grundvandet. Aktiviteten afhænger af de tilgængelige midler til oprensning. I forbindelse med kortlægningen arbejdes systematisk med stofgrupper og analysemetoder som kobles til arealanvendelser. Data indsamles i stor stil, men viden deles ikke systematisk med andre aktører.

Bekæmpelsesmiddelstatistikken - Anvendelse af pesticider i DK – mængder og afgrødespecifik

Opgør det samlede salg af sprøjtemidler og biocider i et enkelt år til jordbruget. Der findes også statistikker på stat, amt og kommune samt for private haver og golfklubber. Bliver ofte kun brugt til årlige opgørelser på landsplan og ikke systematisk ved fastsættelse af analyseprogrammer eller justering af listen i drikkevandsbekendtgørelsen.

Fund i boringskontrollen(vandforsyningerne, kommunen, GEUS og MST)

Lovpligtig overvågning af den del af grundvandet, der skal bruges til drikkevand. Boringerne analyseres typisk med en frekvens på 3-5 år afhængig af udpumpet vandmængde. Oftere hvis der er etableret ekstra overvågning som følge af fx pesticidfund.